Blogs

Werken met Chroom 6 en andere gevaarlijke stoffen

werken met zeer zorgwekkende stoffen

De afgelopen tijd zijn de risico’s bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen weer regelmatig in de media beschreven. Daarbij is de term ”lange termijn schade” ook gevallen. Deze resultaten van de blootstelling zijn bij veel werkgevers niet bekend, niet besproken, en hopelijk nog niet geconstateerd. Voor de inspectie ligt nu de focus op het terugdringen van de blootstelling aan o.a. carcinogene, mutagene, reprotoxische en sensibiliserende stoffen, de zogenoemde CMR-stoffen. Daarnaast was chroom 6 in 2020 al een speciaal aandachtspunt voor de NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA). Er wordt gecontroleerd of bedrijven voldoende maatregelen treffen om de blootstelling te beperken. Dit geldt ook voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of onderhoud- en renovatiewerkzaamheden verrichten aan materialen die chroom 6 bevatten.

Houding in de praktijk

Eerder en terechte is er veel aandacht in de media besteed aan o.a. Chroom 6. In het verleden is hier veel mee gewerkt. Gevaar informatie was toen wel bekend, maar daar werd weinig mee gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het schuren van de verf waarin deze component is verwerkt. Droeg je de adembescherming niet, dan werd de werknemer daar maar beperkt op aangesproken. “Het was niet stoer om adembescherming te dragen. De investering in die adembescherming was te hoog. Of het was te heet achter het masker en dus niet comfortabel.” Dit zijn dan ook opmerkingen die regelmatig werden gemaakt. Wij weten nu wel beter.

Zelf blootstelling terugdringen

NLA geeft aan dat werkgevers zelf aantoonbaar hun verantwoordelijkheid neemt door hun werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het is in eerste instantie belangrijk om te weten met welke producten jouw collega’s werken en wat te doen. Hierbij enkele tips:

  • Raadpleeg  de actuele SDS’en of veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). In paragraaf 2 van de VIB’s staan mogelijke gevaren beschreven van gevaarlijke stoffen.
  • Vervang de gevaarlijke stof door een minder gevaarlijk alternatief
  • Gebruik bronafzuiging op plekken waar veel gevaarlijke stoffen vrijkomen
  • Voeg voldoende ruimteafzuiging toe om zwevend stof te voorkomen of verminderen
  • Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, beoordeel dan of het werken met deze stoffen minder risicovol kan. Tref collectieve maatregelen door dit in bijvoorbeeld gesloten systemen te laten plaatsvinden.
  • Wissel werknemers regelmatig van plek, zodat de blootstelling zoveel mogelijk gereduceerd blijft
  • Kan vervanging in de bron van gevaarlijke stoffen niet beperkt of weggenomen worden? Dan is het laatste redmiddel om jouw collega’s de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te bieden en er op toe te zien dat deze ook op de correcte manier worden gedragen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor jouw werkgever!

Resultaten jaarverslag SZW 2021 (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA)

Naar schatting werken meer dan 1 miljoen werknemers in een bedrijf waarin minsten 1 risico op onveilig of ongezond werk niet goed wordt beheerst. Zo worden veel werknemers blootgesteld aan een te hoge werkdruk, is de fysieke belasting in veel omgevingen te hoog en worden werknemers te veel blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Niet geringe risico’s blootstelling

Ongeveer 4 van de 5 risicobedrijven heeft geen beoordeling uitgevoerd van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Er overlijden jaarlijks 3000 mensen ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een arbeidsverleden.

Meten is weten

Een andere verplichting is het beoordelen van de blootstelling. Hiervoor gebruik je rekenmodellen, maar deze geven de blootstelling niet altijd concreet aan. Het is dus van belang om altijd metingen ofwel een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Onder het motto ‘meten is weten’ is het dan pas mogelijk om de juiste vervolgmaatregelen te nemen. Voor veel klanten voeren wij deze blootstellingsmetingen al uit en adviseren wij bedrijven op gebied van de vervolgmaatregelen. Heb je twijfels of vragen over de juiste bescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen in je bedrijf? Zie het onderwerp Chroom 6 dan als een voorbeeld voor hoe je in de toekomst risico’s verkleint. Op de site van de NLA vindt je meer informatie over blootstelling aan Chroom 6.

arbo veiligwerken
Expertise

Werken met gevaarlijke stoffen

Lees meer over het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aanpak bij de bron.
Gevaarlijke stoffen op de werkvloer
Lees verder

Ook interessant