Blogs

Nieuwe AERIUS: Wat moet je weten!

Sinds donderdag 20 januari kunnen wij aan de slag met de lang verwachte AERIUS Calculator 2021. Zoals aangegeven in ons eerdere AERIUS bericht berekent het rekenmodel alle effecten tot een afstand van 25 kilometer ten opzichte van de bron.

Weer aan de slag

Vanwege deze toevoeging lag een aantal (vergunnings)projecten stil, te wachten op het nieuwe rekenmodel. Maar we kunnen weer aan de slag! Alle berekeningen die nog niet definitief vergund zijn, moet je opnieuw uitvoeren met de nieuwe versie V2021. Dus ook aanvragen waarvoor al een ontwerpbesluit is genomen en aanvragen waarop het besluit een positieve weigering is!

Wijzigingen AERIUS Calculator

Vooraf was er weinig bekend over de AERIUS-wijzigingen. Toch is er een aantal dingen veranderd. Het eerste dat opvalt is een andere vormgeving van het model en de uitdraai van de resultaten. Inhoudelijk zijn diverse emissiefactoren en bronkarakteristieken geactualiseerd. Dit wordt gedaan om berekeningen actueel te maken en volgens de nieuwste inzichten te berekenen.

Technische wijzigingen

Daarnaast zijn er rekentechnisch een aantal dingen veranderd. Bijvoorbeeld de wijze waarop de emissie voor mobiele werktuigen wordt berekend. Dit kan leiden tot een lagere of hogere emissie dan waar we voorheen mee rekenden, met tot resultaat een lagere of hogere stikstofdepositie. Hou dit in gedachten, want als een natuurvergunning verleend wordt, wordt deze verleend voor bepaalde activiteiten! In het geval van een heftruck gaat het dan om de soort heftruck en de draaiuren.

Overige actualisaties in de nieuwe V2021

Andere wijzigingen die op het rekenresultaat van invloed kunnen zijn:

  • Actualisatie van emissiefactoren voor wegverkeer en toevoeging van emissiefactoren per euroklasse
  • Actualisatie van emissiefactoren voor binnenvaart, zeescheepvaart en stallen (RAV) (scheepvaart is gemiddeld genomen 3% gestegen)
  • Actualisatie van de bevaarbaarheidsklasse binnenvaarwegen en ophoogfactoren bij sluizen
  • Het aantal hectare stikstofgevoelige gebieden waarop wordt getoetst is afgenomen
Stikstofdepositie

Heb jij een (her)berekening van een stikstofdepositie nodig?

Onze experts kijken niet alleen naar de effecten van de stikstofdepositie per project. Ze nemen bij een AERIUS Calculatie ook de mogelijkheden voor intern en extern salderen mee in het advies.
Stikstof is maatwerk
Lees verder

Ook interessant