Blogs

Op naar de stikstofbank!

Op 9 juli 2021 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekend gemaakt dat er een stikstofbank ontwikkeld is door de provincies. Deze stikstofbank bestaat uit twee soorten banken: een “microdepositiebank”, en een “doelenbank”.

Bouw-, sloopproject of aanlegactiviteit?

Ben je initiatiefnemer met een stikstofuitstoot in een bouw- of sloopfase van >0,00 mol/ha/jaar? Dan komt er iets nieuws! De Stikstofbank; een initiatief van de provincies. Dit registratiesysteem brengt het overschot van en de toenemende vraag naar stikstofruimte en vergunningen in de bouwsector bij elkaar. Heb je een vergunningsaanvraag lopen en ervaar je het verkrijgen hiervan als lastig? Dan biedt de Stikstofbank een makkelijke en snelle optie om een match te zoeken tussen jouw vraag en het aanbod van stikstofruimte in je omgeving.

Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2015 en 2019 kon per Natura 2000-gebied stikstofruimte verkregen worden uit een bank, de stikstofdepositiebank, als er sprake was van een toename in stikstofdepositie. Voordat de PAS in werking trad, heeft zo’n zelfde soort systeem bestaan in o.a. de provincie Noord-Brabant. Extern salderen was niet aan de orde of zelfs niet toegestaan, omdat gebruik gemaakt moest worden van de stikstofdepositiebank. Net als de PAS is de stikstofbank van 2015-2019 afgekeurd door de Raad van State. Sindsdien was de enige mogelijkheid waarop men kon uitbreiden in stikstofdepositie het aankopen van rechten van derden: extern salderen.

Opzet van de Stikstofbank

  • Microdepostiebank – Ruimte met microdepositie bij een stikstofneerslag van maximaal 0,05 mol per hectare per jaar. Bij de microdepostiebank is stikstofruimte op te nemen in kleine delen, maximaal 0,05 mol stikstofneerslag per hectare. Voor deze deposities biedt extern salderen vaak geen oplossing. Projecten met een grotere depositietoename blijven aangewezen op extern salderen. Voor een resterend kleine depositie dat overblijft na extern salderen is beroep op de microdepositiebank wel mogelijk.
  • Doelenbanken – Afzonderlijk ingerichte provinciebanken voor een specifiek doel. Voor doelen die bijvoorbeeld maatschappelijk relevant zijn, zoals wanneer het banen creëert. De invullingen van de doelenbanken bepalen de provincies zelf en dit verschilt daarmee dus per provincie. Noord-Holland richt bijvoorbeeld een doelenbank op voor woningbouw, energietransitie, circulaire-economie en verduurzaming industrie. Zuid-Holland richt er één op voor initiatieven in het Rotterdamse havengebied.

Uitgifte van stikstofruimte

De uitgifte van stikstofruimte vindplaats via het AERIUS Register met de nieuwe versie van AERIUS. Welke is aangekondigd voor eind 2021 of begin 2022. Initiatiefnemers dienen dan stikstofruimte in bij het bevoegd gezag. Elke drie maanden wordt stikstofruimte uitgegeven, daarbij wordt een “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”-systeem gehanteerd. Als je in de eerste ronde misgrijpt, wordt je automatisch ingeschreven voor de volgende ronde. Grijp je ook in die ronde mis, dan moet je weer opnieuw een verzoek indienen bij het bevoegd gezag.

Inhoud van de stikstofbank

De banken bevatten vrijgemaakte en/of vrijgevallen stikstofruimte. De gezamenlijke microdepositiebank met beide typen stikstofruimte en de doelenbank alleen met vrijgemaakte ruimte.

  • Vrijgemaakt ruimte – Ruimte die afkomstig is uit bronmaatregelen die de uitstoot van stikstof beperken. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de provincie een bedrijf opkoopt. De natuurvergunning van dit bedrijf wordt dan geregistreerd in de Stikstofbank.
  • Vrijgevallen ruimte – Ruimte die overblijft bij verleende vergunning via extern salderen. Bij het extern salderen nemen bedrijven maximaal 70% van de stikstofemissie over van een ander bedrijf. Het overschot wat zij hebben is geregistreerd in de Stikstofbank.

Het is nog niet bekend of PAS-melders die om legalisatie hebben gevraagd of bedrijven die gedurende de PAS-periode meldingsvrij waren, met het oog op de eerder toegezegde legalisaties, worden uitgesloten van de stikstofbank.

Lees verder

Ook interessant