Nieuws

AERIUS Calculator versie 2022: wat moet je weten?

Op 26 januari 2023 worden de AERIUS Calculator en AERIUS Monitor geactualiseerd, waarom gebeurt dat en wat zijn de gevolgen?

Nieuwe AERIUS Calculator

Oorspronkelijk stond de actualisatie gepland voor 22 november 2022, maar deze datum is door het RIVM niet gehaald. Eén van de oorzaken is een fout in emissieberekeningen van de 100 grootste ammoniakuitstoters. Deze gegevens zijn van invloed zijn op AERIUS-berekeningen. Daarnaast wordt het nieuwe ‘’Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden’’ ook in de actualisatie meegenomen. Daarmee worden de habitattypen op de kaart in AERIUS aangepast aan de hand van de werkelijke situatie in de Natura 2000-gebieden.

Vertraging

Door deze actualisatie ligt de vergunningverlening al sinds oktober stil. De vertraging die dit oplevert voor vergunningsprocedures is enorm vervelend voor iedereen die een AERIUS-berekening nodig heeft voor een vergunning of formele beoordeling. Begin oktober verkondigden de bevoegde gezagen binnen de provincies al dat er gewacht moest worden op de nieuwe AERIUS Calculator versie 2022. Op het moment dat een definitief besluit wordt genomen, moet er namelijk gewerkt zijn met de AERIUS-versie van dat moment.

Met de aangekondigde actualisatie binnen de inzagetermijn is op voorhand al te bepalen dat je de berekeningen opnieuw moeten uitvoeren, nog voordat het definitieve besluit genomen wordt. Het was daarom niet zinvol om een ontwerpbeschikking te nemen en ter inzage te leggen.  Op 2 december werd duidelijk dat de actualisatie is uitgesteld tot 26 januari 2023, hierdoor wordt de vertraging als het ware verlengd. Praktisch gezien betekent dit dat hierdoor de vergunningverlening circa vier maanden stilligt!

Wat nu? Wachten of toch aan de slag?

Totdat de nieuwe AERIUS Calculator in de lucht is de huidige versie van AERIUS Calculator te gebruiken voor het doorrekenen van de stikstofemissies en -deposities. Wel moet rekening gehouden worden met het nieuwe Wijzigingsbesluit. Dit besluit houdt in:

  • 101 Natura 2000-gebieden zijn gewijzigd;
  • binnen veel gebieden zijn habitattypen en/of soorten toegevoegd;
  • binnen verschillende gebieden zijn habitattype en/of soorten verwijderd.

In afwachting van de actualisatie naar AERIUS Calculator versie 2022 zijn met een tussentijdse oplossing gewoon AERIUS-berekeningen uit te voeren. Wij adviseren je dan ook om, ondanks de actualisatie, toch alvast jouw aanvraag in te dienen. De procedure kan daarmee gaan lopen en het bevoegd gezag kan alvast eventuele andere relevante effecten van je projectaanvraag te beoordelen.

Wat gebeurt er na 26 januari?

De verwachting is dat er bij de actualisatie van de AERIUS Calculator, voor de meeste bedrijven geen ingrijpende veranderingen plaatvinden. Als je een vergunningaanvraag hebt lopen, voeg je na de actualisatie met een nieuwe AERIUS-berekening alleen nog een nieuwe AERIUS-berekening toe aan jouw aanvraag. Het is raadzaam dit van tevoren af te stemmen met het bevoegd gezag binnen je regio.

Milieu en Omgeving

Stikstofdepositie en vergunningaanvraag

Heb je vragen over stikstof, de AERIUS Calculator of vergunningverlening. Of vind je het lastig om de AERIUS-berekening zelf uit te voeren?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant