Cases en projecten

Milieurisicoanalyse (MRA) in de praktijk

Ongelijke beoordelingen: praktijksituatie

“Gelijke monniken, gelijke kappen”. Zo luidt een veelgebruikt gezegde. Helaas gaat dat niet op bij een recente beoordeling van de actualisatie van een veiligheidsrapport (VR) en bijbehorende Milieurisicoanalyse (MRA) door een regionale uitvoeringsdienst. Met behulp van een MRA brengen we de risico’s van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen voor het oppervlaktewater en regionale waterzuiveringsinstallaties (RWZI) in beeld.

Situatie

Voor twee klanten actualiseren we elke vijf jaar het VR. Voor de MRA doen we dat ook en maken we gebruik een actuele versie van het rekenmodel Proteus. Dit is het programma dat vereist is om de gevaren en risico’s van ongewenste lozingen te modelleren. In beide situaties leidt de modellering met Proteus tot verhoogde risico’s en moet op basis van deze versie een aanvullende veiligheidsstudie worden uitgevoerd onder de Omgevingswet. Uit die aanvullende studie moet blijken welke extra maatregelen het bedrijf nog kan nemen om de gevaren en risico’s voor het ontvangende oppervlaktewater of de RWZI te voorkomen of te beperken (vaststellen van het restrisico). De aanvullende studie moet leiden tot één van de volgende conclusies: het restrisico is acceptabel of het restrisico is niet acceptabel.

In een actueel beoordelingskader is omschreven waar de aanvullende veiligheidsstudie aan moet voldoen. Het meest actuele beoordelingskader is geënt op de toekomstige Omgevingswet en treedt pas in werking samen met die wet. Voorlopig is dat 1 juli 2023

In beide gevallen concluderen we dat  een aanvullende veiligheidsstudie nodig is onder de werkingssfeer van de Omgevingswet.

Twee conclusies

Je verwacht dat gelijke situaties ook op een eenduidige manier worden beoordeeld. Helaas is dat niet het geval.

In de ene situatie moet de klant zo snel mogelijk een aanvullende studie uitvoeren op basis van het toekomstige beoordelingskader. Ongeacht of de Omgevingswet in werking treedt of niet. Bij het niet voldoen aan de gestelde termijn verbeurt de klant een dwangsom van € 10.000 per maand.

In de andere situatie is door dezelfde regionale uitvoeringsdienst gesteld: “Het beoordelingskader aan de hand waarvan deze aanvullende studie moet worden uitgevoerd is echter nog niet vastgesteld, dit zal naar verwachting aan het begin van 2023 plaatsvinden. Wij gaan ervan uit dat u deze aanvullende studie alsnog uitvoert zodra het beoordelingskader bekend is”.

Tot op heden wil de betreffende uitvoeringsdienst geen toelichting geven over dit verschil. We adviseren daarom om vooraf met de Omgevingsdienst expliciet af te stemmen hoe je omgaat met aankomende wetgeving in lopende procedures. Daarmee voorkom je verrassing en discussie achteraf.

In contact
Lees verder

Meer over milieurisicoanalyse

Wil je weten of je een MRA moet uitvoeren? Ook voor niet BRZO-bedrijven kan een risicoanalyse verplicht zijn.
Milieurisicoanalyse (MRA)
Lees verder

Ook interessant