Milieurisicoanalyse (MRA)

Een milieurisico­analyse (MRA) is niet alleen voor een Seveso-inrichting

Wil je weten of je een MRA moet uitvoeren? Het is een misvatting dat alleen Seveso-inrichtingen hiermee te maken hebben. Ook andere bedrijven kunnen verplicht zijn een MRA uit te voeren.

Neem contact op Ontdek de cursus Milieucoördinator

Milieurisicoanalyse (MRA)

MRA: de integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen

Met een milieurisicoanalyse breng je de risico’s in kaart van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater of riool tijdens calamiteiten. We kijken naar de aanwezige risicovolle stoffen, de installaties waarin deze stoffen zich bevinden, en de afstroommogelijkheden. Het doel? De risico’s niet alleen in beeld brengen, maar ook beheersbaar maken.

Wanneer is een MRA verplicht?

Zijn er risicovolle stoffen boven de drempelwaarde (CIW 4 2000-02 nota) aanwezig op jouw bedrijfsterrein? Dan ben je verplicht om een Milieurisicoanalyse (MRA) uit te voeren. Dit is cruciaal voor de bescherming van de waterkwaliteit.  Door verscherpte aandacht en toezicht is de emissie door reguliere lozingen wel teruggedrongen, maar vanuit de industrie is de kans op onvoorziene lozingen juist evenredig groter. Uit onderzoek blijkt dat niet bij elke bedrijfsactiviteit een brandscenario is opgenomen, met de kans op afstroom van vervuild bluswater.

Onze aanpak: MRA-methodiek

Is bij jouw bedrijf een MRA-toetsing gewenst? Onze experts onderzoeken of er een beschrijving van de risico’s van onvoorziene lozingen noodzakelijk is. Met de MRA starten we met het inventariseren van de risicovolle stoffen, de bijbehorende installaties, de afstroommogelijkheden en de kans op onvoorziene lozingen. Het MRA-verslag omvat een kwalitatieve beschrijving van de onvoorziene lozingen en de gevolgen daarvan. Daarnaast maken we een kwantitatieve berekening met de actuele versie van het rekenmodel “Proteus” en brengen we de restrisico’s in beeld. In het model voeren we alle relevante factoren en beheersmaatregelen in. De overblijvende restrisico’s horen binnen een vastgesteld kader te blijven. De uitkomst? Een duidelijk beeld van de restrisico’s en de vraag of er nog maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s verder te verkleinen.

Brand en bluswater

Na het incident bij ChemiePack (2011) omvat de herziene versie van Proteus ook het afstromen van vervuild bluswater. Deze methode behandelt verschillende scenario’s, waaronder het ontstaan van brand. De uitwerking van deze scenario’s in een MRA is vaak vergelijkbaar met die van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), waarbij we kijken naar het effect van brand en giftige rookgassen op de omgeving. Bij een brand in bijvoorbeeld een opslagloods of tankenpark zijn ook de effecten van het bluswater op het oppervlaktewater relevant. Naast de effecten op oppervlaktewater van de stoffen in de opslagloods of het tankenpark.

Risicobeoordeling onvoorziene lozingen: Het beleidskader voor risico’s van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater of riool is vastgesteld in het wettelijk aangewezen BBT document. Download deze op Informatiepunt Leefomgeving.

Risicobeoordeling in 3 stappen samengevat

  • Toepassen van de stand der veiligheidstechniek (SVT).
  • Identificeren van risicovolle stoffen en installaties, modelleren van de beheersmaatregelen en bepalen van de restrisico’s met behulp van Proteus III.
  • Beoordelen van de restrisico’s aan de hand van een referentiekader.
In contact
Neem contact op

Inzicht in jouw milieurisico’s

Ondersteuning nodig bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op