Milieurisicoanalyse (MRA)

Een milieurisico­analyse (MRA) is niet alleen voor een BRZO-bedrijf

Wil je weten of je een MRA moet uitvoeren? Ook voor niet BRZO-bedrijven kan een risicoanalyse verplicht zijn.


Milieurisicoanalyse (MRA)

Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen

Met een milieurisicoanalyse breng je de risico’s in kaart van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater of riool bij calamiteiten en je inventariseert & evalueert de beheersmaatregelen.

Risicobeoordeling onvoorziene lozingen

Zijn er risicovolle stoffen boven de drempelwaarde (CIW 2000 nota) aanwezig op het terrein van je bedrijf? Dan is dit risicovol voor de waterkwaliteit en ben je verplicht om een Milieurisicoanalyse (MRA) uit te voeren. Door verscherpte aandacht en toezicht is de emissie door reguliere lozingen wel teruggedrongen, maar vanuit de industrie is de kans op een onvoorziene lozingen juist evenredig groter. Uit onderzoek blijkt dat niet bij elke bedrijfsactiviteit een brandscenario is opgenomen, met de kans op afstroom van vervuild bluswater.

MRA-methodiek

Is bij jouw bedrijf een toetsing gewenst? Onze experts onderzoeken of er een beschrijving van de risico’s van onvoorziene lozingen wordt verlangd. Met de MRA inventariseren we in 1e instantie de risicovolle stoffen, met de bijbehorende installaties, de afstroommogelijkheden en de kans op een onvoorziene lozing. Het MRA-verslag bevat een kwalitatieve beschrijving van de onvoorziene lozingen en de gevolgen ervan. Daarnaast maken we een kwantitatieve berekening met de actuele versie van het rekenmodel “Proteus” en brengen we de restrisico’s in beeld. In het model voeren we alle relevante factoren en beheersmaatregelen in. De overblijvende restrisico’s horen binnen een vastgesteld kader te blijven. De vraag is altijd: zijn er nog beheersmaatregelen te nemen die het restrisico redelijkerwijs verkleinen?

Brand en bluswater

Na het incident bij ChemiePack (2011) omvat de herziene versie van Proteus  ook het afstromen van vervuild bluswater. In deze methode staan een aantal scenario’s, zoals het ontstaan van brand. De uitwerking van diverse scenario’s in een MRA zijn veelal vergelijkbaar met de werkwijze van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse). Vanuit de QRA kijken we naar het effect van een brand en de giftige rookgassen op de omgeving. Vanuit een brand in bijvoorbeeld een opslagloods of tankenpark zijn ook de effecten van het bluswater op het oppervlaktewater relevant. Naast de effecten op oppervlaktewater van de stoffen in de opslagloods of het tankenpark.

Risicobeoordeling onvoorziene lozingen. Het beleidskader voor risico’s van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater of riool is vastgesteld in het wettelijk aangewezen BBT document. Download deze op de site van helpdeskwater.nl van Rijksoverheid.

Risicobeoordeling in 3 stappen samengevat

  • Doorvoeren van de stand der veiligheidstechniek (SVT)
  • Aanwijzen van risicovolle stoffen/installaties en modelleren van de beheersmaatregelen en bepalen van de restrisico’s met behulp van Proteus III.
  • Beoordelen van de restrisico’s aan de hand van een referentiekader.
In contact
Neem contact op

Inzicht in jouw risico’s

Ondersteuning nodig bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op