Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Wanneer is een milieu­effect­rapportage (m.e.r.) of -beoordeling verplicht?

Aantoonbaar je bedrijfsactiviteiten milieuvriendelijk uitvoeren voor de omgeving.


Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Hoe bepaal je of een m.e.r.-beoordeling nodig is?

Hebben bepaalde activiteiten van je bedrijf grote nadelige gevolgen voor het milieu, zoals de aanleg of wijziging van infrastructuur of afvalactiviteiten? Dan ligt het initiatief bij jou om de verwachte milieugevolgen voor deze plannen of projecten in beeld te brengen. De m.e.r. is dan een hulpmiddel voor de overheid bij het nemen van de besluiten. Het is een omvangrijke en tijdrovende procedure. Met een m.e.r. beoordelingsnotitie toon je aan dat voor jouw bedrijf geen m.e.r. noodzakelijk is.

Omgevingswet en m.e.r. Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om de toepassing van het bestaande m.e.r.-instrumenten te vereenvoudigen en nog beter geschikt te maken als hulpmiddel voor besluitvorming. De procedure blijft vrijwel gelijk. Alleen de kennisgeving van het voornemen om een m.e.r.-plichtig plan of programma op te stellen, vervalt.

M.e.r.-beoordelingsnotitie

Het Besluit m.e.r. benoemt bepaalde bedrijfsactiviteiten die mogelijk grote nadelige milieugevolgen veroorzaken, bijvoorbeeld in branches chemische industrie, afvalbedrijven en papierfabrieken. Staat jouw bedrijfsactiviteit in het Besluit m.e.r., maar is er in de praktijk geen sprake van grote nadelige milieugevolgen, dan toon je dit aan met een m.e.r.-beoordelingsnotitie. Onze experts ondersteunen je tijdens het hele proces van opstellen tot indienen. We onderzoeken daarbij de effecten op de directe omgeving, maar ook op nabijgelegen natuurgebieden.

Drempelwaarde

In het Besluit m.e.r. zijn drempelwaarden opgenomen. Met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (2009) is bepaald dat het Besluit m.e.r. geen harde drempelwaarde meer kent. Voor de meest voorkomende activiteiten geldt geen ondergrens meer op basis van omvang of productiecapaciteit. Bij alle activiteiten met grote negatieve milieugevolgen, zowel onder als boven de drempelwaarde, is nu een m.e.r. vereist. Met deze wijzigingen is de vormvrije m.e.r. niet meer zo vormvrij qua inhoud en procedurele vereisten.

M.e.r. bij vergunningaanvraag

Eindelijk: de eis om de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie 6 weken voor een vergunningaanvraag in te dienen is vervallen. Een m.e.r.-beoordelingsnotitie is nu tegelijk in te dienen met je vergunningaanvraag. Een vergunningaanvraag indienen is nu dus mogelijk zonder dat een m.e.r. beoordelingsbesluit is genomen. Hiervoor geldt wel een uitzondering: overschrijd je de drempelwaarde door een wijziging, dan geldt toch de ‘oude’ procedure (eerst 6 weken wachten op besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie, daarna pas aanvraag omgevingsvergunning indienen).

 

Neem contact op

Het effect van de zaken op orde hebben

Ondersteuning bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op