Milieueffectrapportage (mer)
Milieueffectrapportage (mer)

Wanneer is een milieueffectrapportage (mer) of -beoordeling verplicht?

Aantoonbaar je bedrijfsactiviteiten milieuvriendelijk uitvoeren voor de omgeving.


Milieueffectrapportage (mer)

Hoe bepaal je of een mer-beoordeling nodig is?

Hebben bepaalde activiteiten van je bedrijf aanzienlijke milieueffecten (zowel negatief als positief), zoals de aanleg of wijziging van infrastructuur of afvalactiviteiten? Dan ligt het initiatief bij jou om de verwachte milieugevolgen voor deze plannen of projecten in beeld te brengen. De milieueffectrapportage (mer) is dan een hulpmiddel voor de overheid bij het nemen van de besluiten. Het is een omvangrijke en tijdrovende procedure. Aan de hand van een project-mer-beoordeling toetst het bevoegd gezag of er bij een van jouw projecten aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden, wanneer dit niet is uit te sluiten dan volgt een mer en moet er een milieueffectrapport worden opgesteld.

Project mer-plichtig

In bijlage V van het Omgevingsbesluit staan bepaalde bedrijfsactiviteiten die mogelijk aanzienlijke milieueffecten met zich mee brengen, bijvoorbeeld in branches van de chemische industrie, afvalbedrijven en papierfabrieken. Staat jouw bedrijfsactiviteit in kolom 1 van bijlage V, dan zie je in de tweede en derde kolom in welke gevallen er een project-mer-beoordelingsplicht en/of een mer-plicht geldt.

Omgevingswet en mer Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om de toepassing van het bestaande mer-instrumenten te vereenvoudigen en nog beter geschikt te maken als hulpmiddel voor besluitvorming. Belangrijke wijzigingen omvatten onder andere het wegvallen van de kennisgeving van het voornemen voor een mer-plichtig plan, de introductie van de generieke aanwijzing en de plan-mer-beoordeling. Daarnaast is de procedure voor project-milieueffectrapportage gestroomlijnd naar één, wat een significante verbetering is ten opzichte van de drie procedures onder eerdere wetten.

Participatie in de milieueffectrapportage

Participatie speelt een cruciale rol binnen de Omgevingswet. Hierbij is het belangrijk om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan. Belangengroepen en inwoners uit de omgeving hebben vaak informatie die relevant is voor de mer en het uiteindelijke milieueffectrapport. Door de omgeving op een goede manier te betrekken, verbetert niet alleen de kwaliteit van het mer, maar begrijpen mensen ook beter waar het over gaat. Onze experts ondersteunen je tijdens het hele proces van opstellen tot indienen. We onderzoeken daarbij de effecten op de directe omgeving, maar ook op nabijgelegen natuurgebieden.

Neem contact op

Het effect van de zaken op orde hebben met een milieueffectrapportage

Ondersteuning bij deze of andere milieu-uitdagingen? Onze adviseurs helpen je graag verder.

Neem contact op