BRZO gevaar
BRZO

Voorkom en beheers bedrijfsrisico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Aandacht voor alle gestelde BRZO-eisen is soms lastig en tijdrovend. Je bent gebaat bij een goed functionerend veiligheidsbeleid.


BRZO

Wat is vereist en de beste strategie voor BRZO-beleid?

Valt jouw bedrijf onder het Besluit risicobedrijven zware ongevallen (BRZO)? Dan is het kennen van je veiligheidsrisico’s een must. Of dit nu vormgegeven wordt door het opstellen en implementeren van een systeem of alleen gericht is op het actualiseren van een jaarlijks veiligheidsrapport. Wij ondersteunen je met een BRZO- veiligheidsbeleid binnen jouw organisatie. Of met een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), een basis van waaruit je risico’s beheerst.

Aanpak BRZO-beleid

Onze specialisten bepalen samen met jou of jouw bedrijf onder de BRZO-plicht valt en zo ja, wat de beste strategie is voor het opzetten en implementeren van preventiebeleid en een veiligheidssysteem. Wij benoemen de specifieke BRZO-onderdelen en voeren veiligheidsstudies uit. Denk ook aan een veiligheidsbeheersysteem (VBS), veiligheidsrapport (VR), Quantitative risk assesment (QRA), Milieurisicoanalyse (MRA), interne audits, etc. 

Tot slot versterken wij jouw beleid door het informeren van jouw omgeving en het opstellen van periodieke evaluatie. Dit alles met maar één doel: het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

BRZO 2015

De uit Europa vertaalde richtlijn Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015). Dit besluit is van toepassing op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met als doel het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken. Of je als bedrijf onder de werkingssfeer valt van het BRZO 2015 hangt af van de aard en hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen. Begrippen zijn een lage of hoge drempel of nieuwe/andere inrichting.

Op 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie & -evaluatie) in werking getreden. Een ARIE is verplicht voor bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen, zowel vanuit milieuwet- en regelgeving als vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en is opgenomen in het Arbobesluit. Leestip: Wat betekent de nieuwe ARIE-regeling voor bedrijven?

Neem contact op

Aan de slag met BRZO-veiligheidsbeleid

Ondersteuning nodig bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op