Nieuws

Wat betekent de nieuwe ARIE-regeling voor bedrijven

Op 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie & -evaluatie) in werking getreden. Deze regeling geldt niet alleen voor bedrijven die onder de Seveso-inrichting vallen, maar ook voor niet Brzo-bedrijven. Dit betekent dat meer bedrijven onder de ARIE-plicht gaan vallen. In dit artikel gaan we nader in op de nieuwe regeling en wat je moet doen als de ARIE-regeling op jouw bedrijf van toepassing is.

Voor wie geldt de ARIE

De regeling is van toepassing op bedrijven die onder de Seveso-richtlijn vallen en bedrijven die met vergelijkbare risico’s te maken hebben. Boven een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen (in opslag en installaties) zijn dan mogelijk extra veiligheidsmaatregelen nodig. Zoals het beschrijven van scenario’s, het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan. Dit zijn dan voortaan ARIE-bedrijven die moeten voldoen aan vergelijkbare verplichtingen vanuit het Seveso-richtlijn (voorheen Brzo-beleid).

  • Seveso-inrichtingen: bedrijven die onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vallen en werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld meest risicovolle bedrijven waaronder (petro)chemische bedrijven, veelal grote bedrijven.
  • Niet Seveso-inrichtingen: bedrijven die niet gekenmerkt zijn als Seveso-inrichting maar wel werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bedrijven die gebruikmaken van koelinstallaties met vloeibare ammoniak, veelal kleinere bedrijven.

Waarom herziening

De herziening is gericht op het behouden en verbeteren van de werknemersveiligheid en -gezondheid bij die bedrijven die nu niet onder de Seveso-richtlijn vallen. De ARIE-regeling is bedoeld om de kans op zware ongevallen te verkleinen. Niet alleen binnen het bedrijfsterrein maar ook daarbuiten. Een ARIE is verplicht voor bedrijven die onder de regeling vallen, zowel vanuit milieuwet- en regelgeving als vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. De ARIE-regeling is opgenomen in het Arbobesluit.

Wat moet je doen

Val je onder de ARIE-regeling dan moet je dit melden bij het toezichthoudend bevoegd gezag, in dit geval de Arbeidsinspectie. Alle bedrijven die al onder de Seveso-richtlijn vallen moeten zich eveneens melden als ARIE-bedrijf. Ga naar de website Arbeidsinspectie en vul het aanmeldingsformulier in.  Er geldt een overgangstermijn van 1 jaar. In beide situaties moet op 1 januari 2024 aan deze verplichting zijn voldaan.

Check de rekentabellen met categorieën van stoffen en individuele stoffen gelinkt aan drempelwaarden om vast te stellen of de ARIE-regeling op jouw bedrijf van toepassing is. Download de tabel hier.

Wat is de belangrijkste wijziging

Naast de herziening zijn in de ARIE-regeling stoffen opgenomen die niet in de Seveso wetgeving zijn opgenomen, zoals huidcorrosieve stoffen (CLP-categorieën 1, sub 1A, 1B en 1C). Bijvoorbeeld een tank met zoutzuur of natronloog met een inhoud van meer dan 15 ton valt vanaf 1 januari 2023 onder de ARIE-plicht.

Aanvullende verplichtingen

  • Als hogedrempel Seveso-inrichting moet je inventariseren of er gewerkt wordt met huidcorrosieve stoffen en hierop de aanpak van het werken met deze stoffen aanpassen. Dit betekent concreet een aanpassing op beleid en dat je mogelijk aanvullende maatregelen moet nemen. Dit om zware ongevallen met betrekking tot het werken met huidcorrosieve stoffen te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken.
  • Wanneer je als lagedrempel Seveso-inrichting reeds beschikt over scenariobeschrijvingen en een intern noodplan, dan moet je beoordelen of jouw risico-inventarisatie en -evaluatie, alsmede de scenariobeschrijvingen en jullie interne noodplan, al voldoende rekening houden met de aangewezen stoffen in de ARIE-regeling. Beschik je als lagedrempel Seveso-inrichting nog niet over scenariobeschrijvingen en een intern noodplan? Stel deze alsnog op met een intern noodplan, ter voorkoming van zware ongevallen, conform de nieuwe ARIE-regeling.

Seveso-lagedrempelinrichting: waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de lage drempelwaarde, maar kleiner dan de hoge drempelwaarde.

Seveso-hogedrempelinrichting: waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de hoge drempelwaarde.

Meer over Arbo en Veiligheid

Wil jij weten of je aan de ARIE-regeling moet voldoen?
Neem contact op