Nieuws

Meer bedrijven worden ARIE-plichtig

veiligheid in de organisatie

De Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is een onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De duidelijkheid van deze regeling laat echter te wensen over. Afgelopen zomer vond daarom een internetconsultatie plaats over een herziening. Naar verwachting treedt deze herziene ARIE-regeling op 1 juli 2022 in werking.

Meer bedrijven ARIE-plichtig

Als alles volgens planning verloopt, treedt de nieuwe ARIE-regeling op 1 juli 2022 in werking. De Rijksoverheid verwacht dat ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen, wellicht zijn dit er zelfs meer. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan.

1 jaar de tijd

Nieuwe ARIE-bedrijven hebben een jaar de tijd, dus tot 1 juli 2023, om aan deze verplichtingen te voldoen. Ook moeten alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (ofwel NLA, voorheen Inspectie SZW) doen. Behalve deze eenmalige melding verwacht de Rijksoverheid verder geen substantiële toename van de administratieve lasten voor de bedrijven die nu al ARIE-plichtig zijn.

Complexe aanwijssystematiek

De herziening gaat met name om de complexe aanwijssystematiek, het feit dat de ARIE niet aansluit op de CLP (Classification, Labelling and Packaging) voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen.

De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die met een hoog intern risico voor de werknemers. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zij in huis hebben is echter te beperkt om een extern risico te vormen. Daarmee vallen zij buiten de werkingssfeer van het Seveso-beleid (voorheen Besluit risico’s zware ongevallen, Brzo 2015). Met de ARIE-regeling is het mogelijk om toch gelijksoortige verplichtingen op te leggen.

Drempelwaarde

Of een bedrijf straks onder de ARIE-regeling valt, wordt vastgesteld op basis van de CLP-verordening. Hierbij worden categorieën van stoffen en individuele stoffen gelinkt aan een drempelwaarde, wij hebben hiervoor een handig ARIE-tabel gemaakt. Dit is vergelijkbaar met het Brzo 2015.

Voor de ARIE-regeling wordt uitgegaan van 30% van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van de Seveso-richtlijn.

Naleving verbeteren

De huidige regelgeving is op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruiksonvriendelijk. De herziening van de ARIE-regeling moet niet alleen naleving door bedrijven maar ook de handhaving erop verbeteren.

Arbo en veiligheid

Veiligheidsbeleid van je bedrijf aanpassen?

Wil jij alvast voorbereid zijn op de nieuwe ARIE-regeling? Inventariseer dan welke consequenties de ARIE-regeling voor jouw bedrijf heeft.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant