Blogs

De Omgevingswet en de toekomst

Je hoort en leest veel over de Omgevingswet. Wat moet jouw bedrijf weten over de Omgevingswet en waarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven over de Omgevingswet en het in werking treden op 1 januari 2024? Dit bericht bevat de nodige kerninformatie voor jouw bedrijf.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet vormt één wet voor de hele leefomgeving met inhoudelijke reductie van 26 wetten en regels voor bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, infrastructuur, monumentenzorg en natuur. Waar de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) een procedurele wet is, is de Omgevingswet een daadwerkelijke integratie van de afzonderlijke wetten en regels. We zagen dit eerder ook met de komst van de Waterwet in 2009. Kortom, de komst van de Omgevingswet versterkt de integratie van wetten en regels op het gebied van de fysieke leesomgeving!

Samenhangende aanpak – De bruidsschat

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Door het integreren van regels uit bestaande wetten en regels, maar ook door het bevorderen van participatie. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De nieuwe Omgevingswet heeft voor bedrijven tot gevolg dat:

  • Meer algemene regels gaan gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen.
  • Het begrip ‘inrichting’ verdwijnt en regels gaan gelden voor ‘milieubelastende activiteiten’.
  • Meer ruimte wordt geboden om te ondernemen (‘ja, mits’-principe) en kortere procedures gelden.
  • Regels over toedeling van functies aan locaties (voorheen bestemmingsplan), milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen worden vastgelegd in een omgevingsplan

De kans bestaat dat er voor ondernemers ook relevante regels in het Omgevingsplan staan, zoals bijvoorbeeld regels over geluid en geur. Als de Omgevingswet in werking treedt, gaan sommige rijksregels automatisch over naar het Omgevingsplan. Dit wordt de bruidsschat genoemd.

Participatie is vanaf 2024 verplicht!

Participatie is voor overheden en burgers en bedrijven in mindere mate reeds bekend bij het vaststellen van ruimtelijke besluiten zoals het bestemmingsplan. Hier gaat het vooral om inspraak in een vroeg stadium van de planvorming. Nu wordt ook bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de participatie verplicht. Mogelijk werkt de gemeente dit lokaal uit. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moet je de mate van de participatie, of en hoe, toelichten.

Dit vraagt om een bredere afstemming dan enkel de inhoudelijke voorbereiding van de aanvraag zelf.

  • Niet alleen eigen terrein, maar breder trekken naar derden en omgeving.
  • Niet alleen regels en wetgeving, maar ook ongeschreven regels.

De Omgevingswet bepaalt de toekomst van jouw bedrijf

De Omgevingswet bepaalt de ‘toekomst’ als het gaat om wet- en regelgeving voor elk bedrijf.
Na vele malen uitstel van de inwerkingtreding, gaat de wet na de laatste formele goedkeuring in de Eerste Kamer definitief van start op 1 januari 2024. BMD Advies bereidt zich grondig voor op de invoering. Volg onze berichtgeving voor de laatste ontwikkelingen!

De weg naar de Omgevingswet

Heb je vragen rond de nieuwe Omgevingswet en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Wij helpen je graag!
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant