Blogs

Is de Nederlandse waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis?

Nederland heeft nog maar 3 jaar de tijd om de waterkwaliteit in de Nederlandse wateren op orde te krijgen. In Europa is afgesproken dat alle wateren van ‘voldoende kwaliteit’ moeten zijn. Nog geen 1% van de Nederlandse wateren voldoet daar nu aan; bij meer dan de helft van de wateren is de waterkwaliteit de afgelopen jaren zelfs verslechterd. Wordt dit de nieuwe stikstofcrisis?

Wat is er aan de hand?

In 2000 zijn de Europese normen bekendgemaakt. Oorspronkelijk lag de deadline in 2015, maar deze is twee keer verlengd en loopt af in 2027. Net zoals met de stikstofproblematiek is dit niet met een paar noodgrepen opgelost; de waterschappen hebben het laaghangend fruit al geplukt. Om grotere verbeteringen te realiseren zijn maatregelen nodig die de waterschappen niet alleen kunnen nemen. Realistisch bekeken is op de deadline 5% van de wateren van voldoende kwaliteit.

Wat is een goede ecologische waterkwaliteit?

Bij het testen van water wordt er naar veel aspecten gekeken. Niet alleen de concentratie van specifieke chemische stoffen. Maar er moet ook een juiste mix zijn van bepaalde planten en diersoorten. Wanneer dat allemaal klopt, dan is het water van voldoende kwaliteit. Scoort slechts één waarde niet goed, dan is de kwaliteit niet voldoende.

Welke invloed hebben bedrijven op de waterkwaliteit?

Als bedrijven bedrijfsafvalwater produceren, kunnen ze dat grofweg op drie manieren kwijt:

  • Directe lozing op een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, kanaal of haven.
  • Indirecte lozing: via een gemeentelijke riolering wordt het afvalwater samen met afvalwater van andere bedrijven geloosd op de rioolwaterzuivering van een waterschap.
  • Afvoeren naar een afvalverwerker: het afvalwater wordt opgeslagen en per vrachtwagen afgevoerd door een afvalverwerker.

Vooral bedrijven die direct lozen hebben veel invloed op de waterkwaliteit. Rioolwaterzuiveringen kunnen echter bij indirecte lozingen niet alle stoffen die op de RWZI worden geloosd eruit filteren. Uiteindelijk komt een klein deel van de geloosde stoffen ook via een RWZI in het oppervlaktewater terecht. Als je direct loost op het oppervlaktewater, bijvoorbeeld direct op een rivier, kanaal, sloot of haven, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Lees hier meer over de watervergunning.

Met bedrijfsafvalwater bedoelen we afvalwater dat is vervuild met stoffen uit het productieproces of met uitgeloogde stoffen van het buitenterrein. Schoon hemelwater en sanitair afvalwater vallen hier niet onder.

Wat gaat de overheid doen?

Dat is nog moeilijk te zeggen. Alles van ‘niks doen, en nog een keer uitstel’ tot ‘drastische maatregelen’ is mogelijk. De makkelijke maatregelen zijn al genomen door de waterschappen, andere overheden zijn nu ook aan de beurt. Waarschijnlijk wordt eerst gekeken naar de bedrijven die direct lozen en worden daar de lozingseisen voor aangepast. Op termijn kan de overheid dat ook doen voor de bedrijven die indirect lozen. Met de grote aandacht voor het lozen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kijken overheden de laatste jaren al veel strenger naar lozingen en die trend zet zich voort, ook voor indirecte lozingen.

Wat kan je als bedrijf nu al doen?

We hebben nog ruim 3 jaar tot de deadline. Als bedrijf kan je nu niet zo heel veel doen. Wil je veranderingen doorvoeren in de lozing van je afvalwater en kun je kiezen tussen bijvoorbeeld direct of indirect lozen of een eigen zuivering plaatsen, dan is het verstandig rekening te houden met de deze ontwikkeling. Zo voorkom je een investering die over een paar jaar misschien niet meer rendabel is omdat de eisen veel strenger worden. Neem bij twijfel contact op met je BMD adviseur.

Is de waterkwaliteitscrisis nu de nieuwe stikstofcrisis?

Wat heeft de stikstofcrisis gemeen met de Nederlandse waterkwaliteit? Er wordt te laat actie ondernomen door de overheid, het probleem is complex en niet op te lossen met enkele eenvoudige maatregelen, er dreigen rechtszaken en ontwikkelingen die ‘op slot gaan’. Maar de stikstofcrisis is veelomvattender. Die gaat onder andere over de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat doet elk bedrijf, ook als er wordt gebouwd. Maar niet elk bedrijf loost bedrijfsafvalwater. De Europese normen voor waterkwaliteit hebben dus geen gevolgen voor álle bedrijven.

Bron: Een volgende crisis dient zich aan: de kwaliteit van Nederlandse wateren is slecht en verbetert amper (NRC, 24 juli 2022)

In contact
Neem contact op

Wil je veranderingen doorvoeren in de lozing van je afvalwater?

Houd rekening met deze ontwikkeling. Onze adviseurs kunnen jouw adviseren als je de lozing van je afvalwater gaat veranderen.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant