Nieuws

Verzoek vanuit Wet open overheid (Woo)

Begin 2023 is er een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om emissiegegevens openbaar te maken. Het gaat in dit geval om gegevens van bedrijven die een eMJV-registratie (moeten) doen. Heb jij hierover een brief ontvangen? Dan leggen we in dit bericht uit waar het precies over gaat en hoe te handelen.

Inmiddels is het verzoek vertrouwelijke behandeling ingetrokken zie hiervoor Staatscourant publicatie 12-6-2023

“In die brief werden de bevoegde gezagen verzocht om deze Circulaire te hanteren als uitgangspunt bij besluiten over openbaarmaking van bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens. De ervaringen met de Circulaire zijn positief geweest. Echter de inhoud is intussen verouderd wat leidt tot ongewenste effecten in het werkveld. Gebruik van de Circulaire moet worden voorkomen. Daarom wordt de Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens ingetrokken”; bron Staatscourant.

Vertrouwelijke data

Het gaat hier om openbaarmaking van alle data uit de database emissieregistratie en de onderliggende eMJV’s voor een derde partij. Het verzoek is zo opgesteld dat de vraagsteller (de derde partij) daarmee bedrijfsspecifieke emissiegegevens wil verkrijgen. Daarbij is tegelijk aangegeven dat deze informatie op dusdanige wijze verstrekt moet worden dat de verzoeker er zelf selecties in kan maken en er berekeningen mee kan uitvoeren.

Milieu-informatie

Hoewel transparantie goed is en veel milieu-informatie terecht opvraagbaar is, zien wij dat de rol van het bevoegd gezag enigszins verandert. Van toetsende en toezichthoudende rol waar gegevens binnen een bepaalde context zijn gevraagd/verkregen en getoetst, naar een meer dataverstrekkende rol. Daarnaast kent de overheid meerdere mogelijkheden om inzicht te geven/krijgen in de milieukwaliteit in Nederland. Zoals het ‘Luchtmeetnet’ of het ‘Compendium voor de leefomgeving’. Met andere woorden: alle gegevens die eerder door bedrijven zijn verstrekt in het eMJV die ten grondslag liggen aan de emissieregistratie zijn in beginsel opvraagbaar.

Emissiegegevens worden doorgaans getoetst bij de aanvraag om een vergunning of het indienen van een melding. Zolang een bedrijf binnen dat kader opereert, is de toetsing afgerond. Heb je een eMJV ingevuld en afgegeven, dan zijn deze gegevens openbaar in te zien. Een verzoek om eMJV- gegevens vertrouwelijk te behandelen is mogelijk, maar wordt niet standaard gehonoreerd.

Concurrentiegevoelige informatie

In het verzoek openbaarmaking van alle data uit de database emissieregistratie gaat het hier om specifieke gegevens. In dit geval zijn dat data over de modules: Afval, Water, Lucht en Algemene gegevens. Deze zijn mogelijk direct te herleiden van specifieke processen tot productieprestaties of andere concurrentiegevoelige informatie. Het is goed om te weten dat het verwerken van dergelijke gegevens door derden ook kan leiden tot onjuiste beeldvorming ofwel imagoschade, als de interpretatie van de gegevens niet eenduidig en contextgevoelig is. Uit deze openbare data zijn niet zomaar nieuwe conclusies te trekken. De belangen moeten dan goed afgewogen worden.

Zienswijze indienen

Wij hebben diverse wet- en regelgeving (en jurisprudentie) erop nageslagen en maken daaruit op dat de desbetreffende gegevens inderdaad in eerste instantie op basis van de Woo mogen worden gedeeld en opnieuw mogen worden opgevraagd door derden.

Heb je als bedrijf de brief ontvangen waarin gevraagd wordt of je bezwaar hebt tegen deze openbaarmaking? En ben je van mening dat jouw gegevens zijn aan te merken als concurrentiegevoelige informatie óf maakt je je zorgen over een onjuiste interpretatie van jouw gegevens? Dan is het zinvol om een zienswijze in te dienen op basis van Woo-verzoeken-artikel 4.1? Maak dan gebruik van onze voorbeeld zienswijze. Let op: Zienswijze is in te dienen binnen 4 weken na dagtekening van het verzoek. Inmiddels vernemen wij van bedrijven dat de termijn voor het indienen van een zienswijze met 2 weken wordt verlengd.

Download voorbeeld zienswijze
Milieu en omgeving

Emissiegegevens

Wil jij de stikstofdepositie in kaart brengen van jouw bedrijf? We ondersteunen je met een Aerius-berekening.
Neem contact op