Nieuws

Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht

Per 1 juli 2021 zijn de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Is het tijd voor actie?

Stikstofreductie en natuurverbetering

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert de nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland. Met de eis voor een afname van 26% van de stikstofuitstoot in 2030, zorgt het ervoor dat de stikstofberekening een ‘blijvertje’ is. Zonder berekening toon je niet aan dat jouw bedrijf niet significant is. Als jouw bedrijf wel significant is en niet over een vergunning beschikt, ben je niet in werking volgens de geldende milieuwet en -regelgeving. Daarom de oproep aan bedrijven – van groot tot klein – om actie te ondernemen en hierbij proactief te zijn!

Welke impact heeft de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)?

Zolang de streef-/omgevingswaarde nog niet is bereikt, blijven bedrijven met bouw- sloopproject of aanlegactiviteit plannen aangewezen op bekende instrumenten. Namelijk: voortoetsen, passende beoordelingen en intern en extern salderen om de stikstofemissies van voorgenomen activiteiten zoveel mogelijk te beperken. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en bijbehorend maatregelenpakket hebben geen rechtstreeks effect op bedrijven. Indirect zijn deze effecten er zeker wel, omdat de genomen maatregelen gericht zijn op vermindering van stikstofemissies vanuit o.a. bedrijfsmatige activiteiten.

Gevolgen van Wsn in de praktijk

Is de vastgestelde streef/omgevingswaarde in het voor jou relevante Natura 2000-gebied nog niet bereikt? Dan blijf je bij voorgenomen nieuwe activiteiten afhankelijk van de actuele, reeds bekende instrumenten om de stikstofemissies passend te krijgen voor vergunningverlening. Pas als lokaal de streef/omgevingswaarde is bereikt, ontstaat er weer ruimte om nieuwe emissie van stikstof te vergunnen. 

Toelichting Wsn. Op 17 december 2020 is het wetsvoorstel voor de Wsn aangenomen door de Tweede Kamer. En per 1 juli 2021 zijn de Wet stikstofreductie en natuurverbetering met Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet verankert de nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland.  Met hierin:

  • Een streef/omgevingswaarde per Natura 2000-gebied met resultaatsverplichting in 2025, 2030 en 2035;
  • Een omgangrijk programme met maaregelen om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden met 26% te verminderen en 50% van de natuur in stikstofgevoellige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau te brengen, á 3 miljard euro;
  • Monitoring en zes-jaarlijkse actualisatie waarbij wordt getoetst op effectiviteit en herstel van de natuur.

De reden voor stikstofberekening

We roepen je ook op om een stikstofberekening uit te (laten) voeren, om vast te stellen of er sprake is van een relevante stikstofdepositie (lees: ≤ 0,00 mol/ha/jaar). 

  • Een vergunning Wet natuurbescherming is nodig als niet wordt voldaan aan ≤ 0,00 mol/ha/jaar, tenzij intern gesaldeerd is. Zonder berekening kan je niet aantonen dat jouw bedrijf niet significant is. Als jouw bedrijf wel significant is en niet over een vergunning beschikt, ben je niet in werking conform de geldende milieuwet en -regelgeving.  
  • Omgevingsvergunningen worden niet verleend, tenzij aangetoond wordt dat er geen sprake is van relevante stikstofdepositie (lees: ≤ 0,00 mol/ha/jaar tijdens zowel de aanleg- als de gebruiksfase).​ 

Voer nu al de berekening uit en toets of er al dan niet een vergunning Wet natuurbescherming aangevraagd moet worden. Hiermee heb jezelf het bepalen van de beste strategie in de hand voor het vervolg proces en voorkom je eventuele vertragingen.

Stikstofdepositie

Heb jij een (her)berekening van een stikstofdepositie nodig?

Onze experts kijken niet alleen naar de effecten van de stikstofdepositie per project. Ze nemen in de AERIUS Calculatie ook de mogelijkheden voor intern- en externsalderen mee in het advies.
Stikstof is maatwerk
Lees verder

Ook interessant