Blogs

Ontwikkeling regels voor opslag lithium-ion

Lithium-ion-accu’s worden steeds meer toegepast. De risico’s worden steeds duidelijker (jaarlijks zijn er heftige branden van of waar lithium-ion-batterijen bij betrokken zijn) en het bevoegd gezag steeds waakzamer. In dit artikel nemen we je mee met de ontwikkelingen binnen opslag van lithium-ion-batterijen.

Bedrijven en overheid steeds alerter

Geregeld krijgen wij vanuit bedrijven de vraag hoe zij moeten omgaan met de aanwezigheid van lithium-ion-batterijen. Wat wij merken is dat omgevingsdiensten actiever toezien op een veilige opslag van lithium-ion-batterijen. Er zijn echter nog geen wettelijke regels voor het veilig opslaan van lithium-ion-batterijen. Over het uitzicht op het ontstaan van geldende opslagrichtlijnen (PGS 37-2) hebben je eerder geïnformeerd. Maar zover is het nog niet, mogelijk net na de zomer!

Zo zijn er voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion-batterijen momenteel vrijwel geen bepalingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Bovendien is de PGS 15-richtlijn, die de regels stelt voor de opslag van de gevaarlijke stoffen, niet van toepassing op lithium-ion-batterijen. De PGS 15 geeft aan dat van de ADR-klasse 9 alleen stoffen met classificatiecode M6-M7 binnen het toepassingsgebied vallen. Lithium-ion-batterijen hebben een classificatiecode M4. Dus hoe ga je in de praktijk alert om met opslag lithium-ion-batterijen zolang de PGS 37-2 nog niet definitief is?

Maatwerkvoorschriften
Let op: het Activiteitenbesluit is met de komst van de Omgevingswet vervangen door het Omgevingsloket. Deze tekst is nog gebaseerd op de ‘oude’ situatie.

In paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling krijgt het bevoegd gezag de optie om maatwerkvoorschriften op te stellen. Tevens geeft artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit de zorgplichtbepaling weer. Dit betekent dat het bevoegd gezag, zelfs zonder vergunningsplicht, eisen kan stellen aan de opslag van lithium-ion- batterijen. De specifieke voorschriften die worden opgelegd hangen af van de omvang en locatie van de opslag. Bijvoorbeeld door externe veiligheidsafstanden of eisen aan een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te stellen als opgelegd maatwerkvoorschrift. Om advies te krijgen over de op te stellen maatwerkvoorschriften, raadpleegt het bevoegd gezag vaak de Veiligheidsregio. Dit helpt bij het waarborgen van de veiligheid.

PGS 37-2

Omdat de PGS 37-2 nog niet van kracht is, kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd. De PGS 37-2 is de richtlijn voor de opslag van lithium-ion-houdende energiedragers. Meer informatie vind je in ons artikel aan de slag met richtlijnen lithiumbatterijen. De definitieve versie van de PGS 37-2 wordt naar verwachting pas van kracht met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na het vaststellen van de PGS 37-2 geldt er voor bedrijven waar opslag van batterijen plaatsvindt dat ze moeten voldoen aan de voorschriften uit de betreffende PGS-richtlijn. Voor bedrijven waar maatwerkvoorschriften zijn opgelegd betekent dat er met de inwerkingtreding van de PGS 37-2 mogelijk aanvullende voorschriften van toepassing zijn. Daarom moet je mogelijk aanvullende voorzieningen treffen, zoals een blussysteem, brandmelders of een speciale gassensor.

Bedrijven met > 10.000 kg aan lithium-ion

Voor bedrijven die meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen in één brandcompartiment opslaan, geldt de Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) (voorheen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)). Dit is onder andere van toepassing op distributiebedrijven en warehouses, waar in grote hoeveelheden lithium-ion-batterijen aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld in producten als accuboormachines. Dit is mogelijk een uitdaging voor bedrijven die juist niet als een externe veiligheidsinrichting willen of mogen worden aangemerkt, bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan.

Tip: Een mogelijke oplossing is om binnen een brandcompartiment van maximaal 300 m2 kleine units te creëren waar maximaal 10.000 kg aan lithium-ion-batterijen worden opgeslagen. Hier zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Onze adviseurs denken graag met je mee over de mogelijkheden in jouw situatie.

Energietransitie
Lithium-ion-batterijen vormen een belangrijk aspect in de energietransitie. De Europese Commissie verwacht dat de vraag naar lithium tot 2050 vertwintigvoudigt. De kans dat jouw bedrijf nu of in de toekomst te maken krijgt met lithium-ion-vraagstukken is dan ook zeer groot.

Lees verder

Ook interessant