Blogs

Vergunningaanvraag met de Omgevingswet op komst

Met de nieuwe Omgevingswet zou het voor elk bedrijf makkelijker moeten worden om bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aan te vragen. De regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden samengevoegd en vereenvoudigd. Maar wat als je bouwplannen hebt net voor of na de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Waar moet je specifiek op letten?

Waar praten we over?

Het is nu oktober en je voorbereiden op een nog niet in werking getreden Omgevingswet is lastig, zeker als voor het bedrijfsleven de specifieke consequenties nog niet helder zijn. Met de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking treedt, vindt een complete stelselwijziging plaats en houden de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordering (Wro), Bouwbesluit 2012 en vele andere wetten op te bestaan. Wetten voor bouwen, milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening worden als het ware samengevoegd tot één wet. De overgang naar de Omgevingswet is voor alle betrokkenen en zeker ook overheidsinstanties een hele uitdaging, zowel in de uitvoering als de ondersteuning met interne processen en nieuwe systematiek om elke vergunningaanvraag efficiënt en effectief af te handelen. De wet moet in ieder geval begrijpelijker worden voor burgers en bedrijven.  

Doel van de Omgevingswet 

Eén ding is zeker: de Omgevingswet zorgt uiteindelijk voor meer betrokkenheid en lokale afwegingen rondom jouw bedrijf. Heb je (ver-, her- nieuw)bouwplannen  dan is het lokale beleid nog meer van invloed op de uitvoering van jouw bouwproject. Zo gaan gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen anders te werk, met minder regels, meer inbreng van eigen initiatieven en ruimte voor lokaal maatwerk. Als directeur/eigenaar van een bedrijf krijg je bij een bouwproject ook nog meer te maken met verschillende partijen zoals aannemers, installateurs, adviseurs en architecten door de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Iedereen moet samenwerken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en weten wat de veranderingen zijn om het eigen werk uit te voeren. Wat mag wel en wat mag niet in de nieuwe situatie? 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoef je als bedrijf waar niets verandert ook niets te doen. Geen nieuwe melding voor je inrichting en je omgevingsvergunning blijft gewoon geldig. 

Waar moet je op letten?

  • Lokale omstandigheden spelen mee bij het nemen van beslissingen. De nadruk komt te liggen op participatie bij het opstellen van plannen in de leefomgeving. 
  • Duurzaamheid krijgt meer aandacht, waarbij gekeken wordt naar de doelen voor het milieu en klimaat. Het daagt bedrijven uit om op een circulaire economie en energietransitie in te zetten. 
  • Heb je al een bestaande omgevingsvergunning dan is het aanvragen van nieuwe activiteiten of veranderingen vanwege de omzetting naar het nieuwe stelsel een aandachtspunt. 
  • De term ‘inrichting’ verdwijnt en wordt vervangen door ‘milieubelastende activiteiten’. 

Wanneer vergunningaanvraag indienen

Voor een vergunningaanvraag geldt een hoofdregel, waarbij het moment van indienen van de aanvraag bepalend is. Het oude recht geldt voor de hele procedure en dit kan jaren duren. Ook als je eerst een ontwerpbesluit ter inzage legt. Deze regel geldt niet alleen voor aanvragen die voor 1 januari 2024 helemaal volledig en ontvankelijk zijn. Want met de ervaring van de invoering van de Wabo is een summiere aanvraag ook voldoende om onder de hoofdregel van het overgangsrecht te vallen. Dit geldt voor: 

  • omgevingsvergunning bouw
  • omgevingsvergunning voor bouwwerken die afwijken van bestemmingplan
  • omgevingsvergunning milieu 

Het indienen van een summiere aanvraag vlak voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is mogelijk. Voor initiatiefnemers is dit handig bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu, vanwege de onzekerheid hoe het nieuwe stelsel uitpakt. Het hangt er dan van af of de aanvraag daarna nog gewijzigd moet worden of definitief de Wabo van toepassing blijft. Maak een weloverwogen keuze.

De weg naar de Omgevingswet

Heb je bouwplannen net voor of na de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Onze specialisten helpen je verder, vraag ons advies.
Neem contact op