Nieuws

Tijdelijke (kantoor) units: wat zijn de regels?

We krijgen regelmatig de vraag: “moet er voor het plaatsen en gebruiken van tijdelijke of prefab-units een vergunning aangevraagd worden?” Waar moet je rekening mee houden als je tijdelijke bouwwerken wilt plaatsen? Met deze 6 aandachtspunten voorkom je problemen.

1. Vergunningplichtig-vergunningvrij-regelvrij?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) spreekt van een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Ieder bouwwerk (ook een tent) van enige omvang en constructie, dat langer dan 31 dagen op, aan of met de grond verbonden is, is vergunningplichtig. Tenzij aantoonbaar is dat dit tijdelijke bouwwerk specifiek voor een bouw- of onderhoudsproject staat opgesteld.

Vergunningvrij

Er zijn ook tijdelijke bouwwerken die vallen onder de vergunningvrije bouwmogelijkheden:

  1. In de wetgeving is een categorie opgenomen waarin voor zowel de bouwactiviteit als de planologische gebruiksactiviteit geen vergunning nodig is. Zoals bedoeld in artikel 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) gevallen.
  2. Bij de tweede categorie planologische gebruiksactiviteit gaat het om de bouwactiviteit waarvoor geen vergunning nodig is. De gemeenten heeft ontheffing verleend. Zoals bedoeld in artikel 3 bijlage. II Bor gevallen.

Vergunningvrij is niet regelvrij!

Ieder vergunningvrij (tijdelijk) bouwwerk:

  • moet voldoen aan alle geldende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012;
  • mag niet in strijd zijn met de bouwverordening en;
  • kan onder dwang worden afgebroken, bijvoorbeeld wanneer het in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (de excessenregeling in het welstandsbeleid).

2. Bestemmingsplan

Controleer vooraf of het bouwwerk past binnen het huidige bestemmingsplan of beheersverordening. Afhankelijk van de regels uit het bestemmingsplan en de functie van het tijdelijke bouwwerk, is mogelijk toestemming nodig om het bouwwerk te plaatsen. Het komt voor dat een project in strijd is met de bestemmingsplanregels of dat een tijdelijk bouwwerk niet overeenkomt met de voorgeschreven bouwregels. In dat geval kan een omgevingsvergunning nodig zijn om af te wijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

3. Relatie met de milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Vaak wordt vergeten dat het bouwwerk veelal binnen een milieu-inrichting ligt en dat daarmee de inrichting (tijdelijk) wijzigt. In dat geval is het verstandig om vooraf te toetsen of het noodzakelijk is om de vergunning hierop te wijzigen of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit in te dienen.

Korte of uitgebreide procedure

De vergunning wijzig je met een korte procedure, de zogenaamde reguliere procedure uit de Wabo. Afhankelijk van de activiteiten en de functie volg je de uitgebreide procedure. Wanneer er milieuactiviteiten plaatsvinden of goederen worden opgeslagen, wordt hierop de milieuvergunning aangepast. Of wordt melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. Het is dus belangrijk om dit vooraf tijdig te (laten) beoordelen.

4. Aansluiting afvoer afvalwater

Let op! Alle afvoeren van huishoudelijk of sanitair afvalwater moet aansluiten op het rioleringsstelsel van het bedrijf of een (mobiele) septic tank of IBA. Je mag deze afvalwaterstroom niet direct lozen op het oppervlaktewater of op of in de bodem.

5. Bouwtechnische voorschriften voor tijdelijke bouw

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarnaast kent het Bouwbesluit 2012 ook voorschriften van installatietechnische aard en over brandveilig gebruik. Met de standaardisatie van veel tijdelijke prefab bouwwerken wordt hier vaak aan voldaan.

6. Brandveiligheid

Bij de keuze van de plaatsing van een tijdelijk bouwwerk is het belangrijk om rekening te houden met de eisen omtrent brandveiligheid. Daarbij gaat het om de locatiekeuze en de eisen aan het bouwwerk zelf. Door het (laten) verrichten van een risicoanalyse krijg je inzicht in alle potentiële risicobronnen.

Gebruiksmelding-gebruiksvergunning

Vanwege het brandveilig gebruik van het tijdelijk bouwwerk moet je, vanwege de gebruiksfunctie of het aantal aanwezige personen in de ruimte, een gebruiksmelding indienen of een gebruiksvergunning aanvragen.

Arbo en veiligheid

Heb jij plannen om op termijn tijdelijke units of een ander bouwwerk te plaatsen?

Heb je tijdelijke kantoor units geplaatst of ben je van pan om tijdelijke units te plaatsen? Mogelijk geven de aandachtspunten inzicht in jouw situatie en dragen deze bij aan het voorkomen van problemen.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant