Nieuws

Tijdelijke (kantoor) units: wat zijn de regels? Update 2024

We krijgen regelmatig de vraag: “moet er voor het plaatsen en gebruiken van tijdelijke of prefab (kantoor) units een vergunning aangevraagd worden?” Waar moet je rekening mee houden als je tijdelijke bouwwerken wilt plaatsen? Met deze 6 aandachtspunten voorkom je problemen.

De Omgevingswet vervangt Wabo
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Deze vervangt onder anderen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Bouwbesluit 2012. Dit artikel is aangepast aan de hand van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Tijdelijke bouwwerken in het Bbl
Tijdelijke bouwwerken mogen maximaal 15 jaar op een vaste plek blijven staan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gedurende deze tijd moeten ze voldoen aan de regels van bestaande bouw. Mochten ze langer dan 15 jaar blijven staan, dan moeten ze aan de regels van nieuwbouw voldoen.

1. Vergunningplichtig-vergunningvrij-regelvrij?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (het voormalige Activiteitenbesluit) staan de eisen voor een vergunning voor de activiteit bouwen. Ieder bouwwerk (ook een tent) van enige omvang en constructie, dat langer dan 31 dagen op, aan of met de grond verbonden is, is vergunningplichtig. Tenzij aantoonbaar is dat dit tijdelijke bouwwerk specifiek voor een bouw- of onderhoudsproject staat opgesteld.

Vergunningvrij

Er zijn ook (tijdelijke) bouwwerken die vallen onder de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Deze zijn opgenomen in artikel 2.27 in het BBL. Een aantal voorbeelden van vergunning vrije bouwmogelijkheden, zijn:

  • Een dakkapel
  • Een vlaggenmast niet hoger dan 6 meter
  • Een magazijnstelling niet hoger dan 8,5 meter en die alleen steunt op de vloer van het gebouw.

Vergunningvrij is niet regelvrij!

Ieder vergunningvrij (tijdelijk) bouwwerk:

  • Moet voldoen aan alle geldende voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Kan onder dwang worden afgebroken, bijvoorbeeld wanneer het in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (de excessenregeling in het welstandsbeleid).

2. Omgevingsplan

Controleer vooraf of het bouwwerk past binnen het huidige Omgevingsplan. Afhankelijk van de regels uit het Omgevingsplan en de functie van het tijdelijke bouwwerk, is mogelijk toestemming nodig om het bouwwerk te plaatsen. Het komt voor dat een project in strijd is met de Omgevingsplanregels of dat een tijdelijk bouwwerk niet overeenkomt met de voorgeschreven bouwregels. In dat geval kan een omgevingsvergunning nodig zijn om af te wijken van het Omgevingsplan.

3. Relatie met de milieuvergunning of Besluit activiteiten leefomgeving

Vaak wordt vergeten dat bij een bouwwerk ook milieu relevante activiteiten plaats kunnen vinden. In dat geval is het verstandig om vooraf te toetsen of het noodzakelijk is om de vergunning hierop te wijzigen of een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving in te dienen.

Korte procedure

De vergunning wijzig je met een korte procedure, de zogenaamde reguliere procedure. Wanneer er milieuactiviteiten plaatsvinden of goederen worden opgeslagen, wordt hierop de milieuvergunning aangepast of wordt melding gedaan in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het is dus belangrijk om dit vooraf tijdig te (laten) beoordelen.

4. Aansluiting afvoer afvalwater

Let op! Alle afvoeren van huishoudelijk of sanitair afvalwater moet aansluiten op het rioleringsstelsel van het bedrijf of een (mobiele) septic tank of IBA. Je mag deze afvalwaterstroom niet direct lozen op het oppervlaktewater of op- of in de bodem.

5. Bouwtechnische voorschriften voor tijdelijke bouw

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarnaast kent het Besluit bouwwerken leefomgeving ook voorschriften van installatietechnische aard en over brandveilig gebruik. Met de standaardisatie van veel tijdelijke prefab bouwwerken wordt hier vaak aan voldaan.

6. Brandveiligheid

Bij de keuze van de plaatsing van een tijdelijk bouwwerk is het belangrijk om rekening te houden met de eisen omtrent brandveiligheid. Daarbij gaat het om de locatiekeuze en de eisen aan het bouwwerk zelf. Door het (laten) verrichten van een risicoanalyse krijg je inzicht in alle potentiële risicobronnen.

Gebruiksmelding-gebruiksvergunning

Vanwege het brandveilig gebruik van het tijdelijk bouwwerk moet je mogelijk een gebruiksmelding indienen. Dit hangt af van het aantal personen dat aanwezig kan zijn in het bouwwerk en de gebruiksfunctie.

Arbo en veiligheid

Heb jij plannen om op termijn tijdelijke units of een ander bouwwerk te plaatsen?

Heb je tijdelijke kantoor units geplaatst of ben je van plan om tijdelijke units te plaatsen? Mogelijk geven de aandachtspunten inzicht in jouw situatie en dragen deze bij aan het voorkomen van problemen.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant