Blogs

Actualisatie energiebesparingsplicht per 1 juli 2023?

Als bedrijf of instelling met een verbruik van meer dan 50.000kwh of 25.000 m3 ben je verplicht om aan de energiebesparing te doen vanuit het Activiteitenbesluit. Je neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Om te blijven voldoen aan de CO2-reductiedoelen en de energiebesparingsdoelen van de Europese Unie is verdere verduurzaming van het energieverbruik nodig. In dit blog leggen we uit wanneer de actualisatie van de energiebesparingsplicht daadwerkelijk in gaat.

Om verduurzaming te versnellen wordt een geactualiseerde versie van de energiebesparingsplicht opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. Hiertoe worden het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangepast. Maar als de Omgevingswet steeds opschuift, wat dan?

Uitstel?

De geplande inwerkingtreding van de geactualiseerde energiebesparingsplicht is in eerste instantie voorzien op de datum dat de Omgevingswet ingaat. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024, zou daarmee automatisch ook de ingangsdatum van de actualisatie energiebesparingsplicht opschuiven. Is dat nu een logische redenatie? Nee, een grote kans van niet.

Geen uitstel!

Want om geen vertraging (meer) op te lopen, is de insteek nu om het huidige Activiteitenbesluit te wijzigen met dezelfde bepalingen die in het Bal en Bbl gaan komen. Hier is eerder een ontwerpbesluit voor ingediend. De kans dat geplande datum van invoering van de actualisatie energiebesparingsplicht wordt vervroegd, is daardoor groot en wordt dan 1 juli 2023!

Sinds 22 oktober 2022 ligt er in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht en de steeds maar uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet (toen nog beoogd op 1 juli 2023), een ontwerpbesluit. Bij een definitief besluit gaat de gewenste actualisatie van de energiebesparingsplicht dus in op 1 juli 2023. Dit besluit moet dan wel uiterlijk op 1 april 2023 in de Staatscourant zijn gepubliceerd. De energiebesparingsplicht 2023 valt uiteen in het uitvoeren van erkende maatregelenlijsten en het rapporteren van uitgevoerde maatregelen (informatieplicht en onderzoeksplicht).

Wat verandert er?

De huidige energiebesparingsplicht wordt verbreed naar de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik van zowel de processen (Bal) als de gebouwen (Bbl). Concreet worden naast de energiebesparende maatregelen, straks ook maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en maatregelen voor het vervangen van een energiedrager verplicht, mits deze CO2 reducerend zijn en een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben.

Wat nu al te doen?

Als je bedrijf of instelling veel energie verbruikt, is het slim om bijtijds te controleren of de geactualiseerde energiebesparingsplicht ook voor jouw bedrijf geldt. Als dat zo is, breng dan tijdig de mogelijkheden in kaart om het energiegebruik van zowel de processen als de gebouwen te verduurzamen.

Lees hier terug wat er precies voor de energiebesparingsplicht gaat veranderen.

Energie & Transitie, Jaap van de Sande

Verduurzaming versnellen

Wil je precies weten hoe je de energiebesparingsplicht in jouw bedrijf doorvoert? Onze adviseurs helpen je verder.
Neem contact op