Nieuws

Stikstofberekening met AERIUS Calculator V2021? Het kan zijn dat het opnieuw moet!

Heb je een vergunningaanvraagtraject lopen? Controleer dan of je de stikstofberekeningen en passende beoordelingen moet herzien. Op 13 januari 2022 krijgt het stikstof rekeninstrument, de AERIUS calculator, een update. De AERIUS calculator wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om nieuwe inzichten en gegevens in het instrument te verwerken.

De grootste verandering

Wat nieuw is in de laatste versie van de AERIUS calculator, is dat bij het berekenen van de stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen gehanteerd wordt. Dit houdt in dat een emissiebronnen tot maximaal 25 km invloed kan hebben op de Natura-2000 gebieden. Eerder zat hier geen limiet aan. Deze verandering komt voort uit onderzoeken die door het RIVM en TNO zijn uitgevoerd en in reactie op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (aanpakstikstof.nl)

Wat betekent dit voor mij?

De uitkomst van de berekeningen zijn met de nieuwste versie, AERIUS Calculator 2021, mogelijk anders dan bij berekeningen met de AERIUS Calculator 2020. Voor nieuwe aanvragen raden we aan om de stikstofberekeningen definitief af te ronden met de nieuwe AERIUS Calculator. Van de aanvragen die je nu indient, ontvang je pas na de update een definitief besluit.

Heeft het bevoegd gezag vóór de invoering van de nieuwe AERIUS Calculator nog geen definitief toestemmingsbesluit genomen? Dan moet de berekening mogelijk geüpdatet worden met de nieuwe versie. Dit kan ook gelden wanneer het bevoegd gezag al een definitief besluit genomen heeft, omdat er nog een periode geldt totdat dit besluit onherroepelijk is en omdat een definitief besluit is aan te vechten.

Waarom krijgt de AERIUS calculator een update?

Elk jaar wordt de AERIUS calculator geactualiseerd om te borgen dat bij toestemmingsverlening wordt uitgegaan van actuele gegevens. Gegevens en inzichten over emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich namelijk voortdurend. Deze gegevens zij afkomstig van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO, de Universiteit Wageningen en door de ministeries en provincies.

Meer over stikstof

Stikstof en Wet natuurbescherming

Sinds 2019 is het thema stikstof in beweging en het einde is nog niet in zicht. We nemen je mee door de tijdlijn van de stikstofcrisis en wat jouw organisatie moet doen.
Lees verder
Lees verder

Ook interessant