Nieuws

Met de nieuwe RI&E aan de slag

Sinds 1 juli jl. gelden er wettelijke wijzigingen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De inhoud van de RI&E wijzigt niet, maar de nieuwe toetsingseisen zorgen wel voor extra werk bij de inventarisatie, het uitvragen en de verwerking. Voor dat je aan de slag gaat, wil je natuurlijk weten wat er precies is veranderd. En wat dit betekent voor jouw bestaande RI&E of een geheel nieuwe RI&E. Zie de RI&E niet als afstreeplijstje maar als startpunt voor goed arbobeleid en een paraplu voor veiligheid.

Om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren, zijn nieuwe toetsingseisen aan de RI&E verplicht. Zowel op het gebied van de inventarisatie als de verwerking en het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA). En op het toetsingsrapport. Dit betekent onder andere dat de voorgestelde maatregelen in het PvA voor de RI&E niet alleen moeten leiden tot het opheffen van de risico’s of het zo veel mogelijk beperken daarvan. Ook de verplichting tot het beschrijven van de nog aanwezige resterende risico’s met nog te nemen maatregelen neem je voortaan op in de RI&E.

Wat zijn de wijzigingen?

Wij hebben de belangrijkste nieuwe toetsingseisen op een rij gezet.

 • Inventariseren van alle arbeidsrisico’s inclusief achterliggende grondoorzaken (= van de vastgestelde symptomen achterhalen wat de oorzaak is van deze ontstane symptomen door het beschrijven van basisrisicofactoren*).
 • Naast de nog te nemen beheersmaatregelen om risico’s te verhelpen/te reduceren ook de reeds genomen maatregelen voor het risicoreductie vermelden.
 • Met gebruik van aanwezige gegevens en analyses inzichten krijgen in:
  • Verzuimanalyses – de arbeidsgerelateerde oorzaken van het verzuim;
  • Ongevallenanalyses – trendanalyses;
  • Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken – resultaten uit PAGO/PMO.
 • In de RI&E gebruikmaken van inzichten van:
  • Medewerkers;
  • Preventiemedewerker (inclusief aantoonbare betrokkenheid);
  • Bedrijfsarts en andere
 • Beoordelen of het arbobeleid is beschreven en dit actueel/geïmplementeerd is in de organisatie.
 • Beoordelen of bhv-organisatie beschreven en operationeel is.
 • Vaststellen of nadere verdiepende onderzoeken (bijvoorbeeld machineveiligheid, beoordeling gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, fysieke belasting, geluid, trillingen, etc.) nodig zijn.
 • Beoordelen of de arbeidshygiënische strategie is gebruikt bij het reduceren van de risico’s.

Ook het plan van aanpak dient getoetst te worden aan extra eisen:

 • Nemen de voorgestelde maatregelen de gevaren weg of beperkt het de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid zo veel mogelijk?
 • Beoordelen of de juiste prioritering van maatregelen is voorgesteld op basis van de weging van de omvang van de risico’s
 • Beoordelen of de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen is ingeschat (bepalen van het restrisico)
 • Beoordelen of de arbeidshygiënische strategie is gebruikt bij het reduceren van de risico’s
 • Beoordelen of het plan van aanpak concreet en realistisch (SMART) is
 • Hebben actiehouders voldoende bevoegdheid om de voorgestelde maatregelen uit het plan van aanpak te kunnen uitvoeren?

Voldoet mijn huidige RI&E nog?

De consequenties van de wijzigingen is dat een RI&E die voor 1 juli 2022 is opgesteld formeel niet aan de huidige arbeidsomstandighedenwet voldoet. En er is geen overgangstermijn. Indien de RI&E minder dan 6 maanden geleden is getoetst, dan is ons advies om de nieuwe toetsing mee te nemen bij de jaarlijkse actualisatie. Of laat anders de huidige RI&E binnen een jaar opnieuw toetsen.

Met de extra (nieuwe) criteria wordt de opgestelde RI&E completer, betrouwbaarder en actueler. Dit alles draagt bij aan een betere (basis) RI&E, maar nog belangrijker; de RI&E wordt een beter instrument en is beter te gebruiken om het arbo- en veiligheidsbeleid binnen je organisatie te verbeteren. En een veilige werkplek willen we toch allemaal?

Basisrisicofactoren ofwel BRF’s zijn structureel aanwezige grondoorzaken van feitelijk onveilige situaties. Als bedrijf ben je zelf vrij om de BRF’s te kiezen of een set aan factoren. Hieronder een voorbeeld van meest voorkomende basisrisicofactoren. Er bestaan verschillende methodes waarin verschillende sets aan basisrisicofactoren beschreven staan.

 1. Middelen (MM)
 2. Ontwerp (OW)
 3. Onderhoud (OH)
 4. Procedures (PR)
 5. Omgevingsfactoren (OM)
 6. Orde en netheid (ON)
 7. Strijdige doelstellingen (DO)
 8. Communicatie (CO)
 9. Organisatie (OR)
 10. Training en opleiding (TR)
 11. Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
 12. Beleid en leiderschap (BL)
 13. Inkoop en selectie (IS)
 14. Bedrijfseconomische factoren (BEF)
 15. Bedrijfsmanagement (BM)
Arbo en veiligheid

Breng jouw risico’s in kaart

Heb je nog geen RI&E of wil je deze actualiseren? Onze adviseurs helpen je verder.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant