Nieuws

Toepassing ARIE-tabel en deskundige bijstand

De ARIE-plicht lijkt voor meer bedrijven van toepassing dan werd gedacht. Een eerste inschatting van de Nederlandse Arbeidsinspectie was dat 800 tot 1000 bedrijven onder deze plicht zouden vallen. Nu blijkt dat dit zeker 1.500 tot 2.000 bedrijven zijn. Ben jij een van deze bedrijven? Controleer dit met de rekentabellen voor de categorieën van stoffen of voor de stoffen individueel. Download hier de ARIE-tabel.

Verschil met BRZO-regeling kleiner

Nu de ARIE-regeling per 1 januari 2023 is gewijzigd en er een betere aansluiting is gevonden bij de CLP-verordening en Seveso-beleid (voorheen het BRZO), is het nog een hele puzzel om met de nieuwe ARIE-tabel te bepalen of je als bedrijf onder de herziene ARIE-regeling (aanvullende RI&E bij gevaarlijke stoffen) valt. Een Seveso bedrijf kan ook ARIE-plichtig zijn. Als een Seveso bedrijf moet je ook beoordelen of het de drempelwaarden van de ARIE niet overschrijdt. De scheidingslijn tussen de Seveso-richtlijn en de gewijzigde ARIE-regeling is hiermee kleiner geworden en de regelingen sluiten nu beter op elkaar aan. Maar ook bedrijven met minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen moeten dit nu gaan controleren.

Stap voor stap de ARIE-regeling toepassen

Stap 1. Inventarisatie/check ARIE-plicht

  • Inventariseer welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het bedrijf
  • Bepaal welke van deze stoffen vallen onder ARIE-regeling​
  • Bepaal de hoeveelheden van deze stoffen die aanwezig zijn in het bedrijf (opslag/in proces)

Stap 2. GAP-analyse​

  • Beoordeel in hoeverre aan de eisen van de ARIE-regeling wordt voldaan.

Stap 3. Plan van aanpak​

  • Stel een implementatieplan op om te voldoen aan ARIE-regeling

Als je de individuele drempelwaarden niet overschrijdt, kan met de sommatieregel de ARIE van toepassing zijn. En ben je ARIE-plichtig, dan is deskundige bijstand een vereiste.

Sommatieregel

Als bedrijf moet je zelf controleren of de ARIE-regeling van toepassing is. De sommatieregel (sommatieformule) pas je toe als gevaarlijke stoffen in afzonderlijke hoeveelheden de drempelwaarden niet overschrijden, maar gesommeerd wel. De sommatieregel staat beschreven in de bijlage van de Arbeidsomstandighedenregeling deel 3. Deze geldt voor alle categorieën van gevaarlijke stoffen binnen je bedrijf. Hierbij tel je de fracties (hoeveelheid gedeeld door de drempelwaarde) binnen jouw bedrijf bij elkaar op. De berekening voer je uit voor de gezondheidsgevaren en voor de fysische gevaren. Is de som van een van de fracties meer dan 1, dan valt je bedrijf ook onder de ARIE-regeling.

Is jouw bedrijf ARIE-plichtig, dan meld je dit bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit doe je door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website van de Arbeidsinspectie. Met de overgangstermijn van één jaar betekent dit dat je aan deze verplichting moet voldoen voor 1 januari 2024. Vind hier antwoord op meest gestelde vragen.

Deskundige bijstand

Gedegen inhoudelijke kennis van gevaarlijke stoffen helpt bij de inventarisatie maar ook bij het opzetten van het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem en het bedrijfsnoodplan.

In artikel 2.5d van het Arbo-omstandighedenbesluit staat dat je je als bedrijf moet laten bijstaan door een deskundige. Wie deze deskundigen zijn staat vermeld in het Arbobesluit artikel 2.7. Hier staan ook de taken waarbij de deskundige het ARIE-plichtige bedrijf ondersteunt, zoals het opstellen van het beleid, de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bedrijfsnoodplan en het toetsen van de RI&E en het bedrijfsnoodplan. Onder de bijstand bij de taken wordt mede begrepen het adviseren over de uitvoering ervan.

De taken van de deskundige bestaan uit:

  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van het beleid;
  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie, waaronder het toetsen ervan;
  • het opstellen en implementeren van het veiligheidsbeheerssysteem;
  • het opstellen en schriftelijk vastleggen van senario’s en interne noodplan, waaronder het toetsen ervan;
  • het doorvoeren van de wijzigingen, waaronder, voor zover van toepassing, het toetsen ervan.

Voorbeelden beoordelingen in bijzondere praktijk situaties

Hoe omgaan met kleinere hoeveelheid in een opslagtank wanneer de inhoud van de tank is groter dan de maximaal opgeslagen hoeveelheid?

Als via technische maatregelen geborgd is dat de hoeveelheid niet wordt overschreden, dan mag je deze meenemen bij de ARIE-toets aan de drempelwaarden. Het gaat uiteindelijk om de werkelijke en de verwachte aanwezigheid van stoffen, uitgaande van het reguliere productieproces.

Bij gebruik van gevaarlijke stoffen in procesbaden of reactievaten waarbij vaak sprake is van mengsels van grondstoffen en hulpstoffen

Bij de inventarisatie van de stoffen dien je deze mengsels te classificeren volgens de CLP-verordening en vervolgens te beoordelen op de drempelwaarden van ARIE-regeling.

Hoe om te gaan met kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de sommatieberekening?

Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde drempelwaarde in een bedrijf of inrichting aanwezig zijn , worden bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten. Dit op voorwaarde dat zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat ze niet een zwaar ongeval elders binnen die inrichting kunnen veroorzaken.

Werk samen aan veiligheid binnen jouw organisatie.

Het bepalen of jouw bedrijf ARIE-plichtig is, is soms lastiger dan je denkt. Onze adviseurs ondersteunen je bij bij de inventarisatie en geven deskundige bijstand bij het opstellen van de rapportage.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant