Werken met gevaarlijke stoffen thema
Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen vaker in het nieuws dan gewenst

1 op de 6 werknemers heeft te maken met gevaarlijke stoffen. Wanneer je in de industrie of zorg werkt, is de kans groot dat je weleens te maken krijgt met gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Welke regels gelden er?


Risico’s van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van werknemers. In het ADR (Accord Européen Relatief au Transport International de Marchandises Dangereuses par Route) staat welke stoffen gevaar opleveren. Op vrijwel iedere werkplek komen werknemers in verschillende mate in aanraking met gevaarlijke stoffen.

Blootstelling van gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens het werk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de hoeveelheid van blootstelling te beoordelen. Een actueel register gevaarlijke stoffen en een periodieke beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen zijn wettelijk vereist. Daarbij inventariseer je de risico’s en bepaal je het effect op de gezondheid. Aan de hand daarvan neem je doeltreffende maatregelen.

Herken gevaarlijke stoffen

Volgens de Europese regels (REACH) hebben verkopers en producenten de plicht om te weten welke gevaarlijke stoffen er in hun producten zitten. Een gevaarlijke stof is te herkennen aan het etiket. Een etiket op een gevaarlijke stof geeft informatie die noodzakelijk is om er zonder risico’s mee te werken. De werkgever moet direct contact opnemen met de leverancier wanneer een etiket ontbreekt. Daarnaast moet de leverancier vaak een veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren.

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de regels in de PGS 15. De regels in deze publicatie hebben als doel een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De richtlijn houdt de huidige stand der techniek aan voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. Een belangrijke eis in de PGS 15 is dat bedrijven met meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in opslag, een vakbekwame medewerker in dienst moeten hebben. Omdat de actuele stand der techniek leidend is, worden PGS-richtlijnen vaak aangepast. In het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning staat expliciet omschreven welke versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen op jouw bedrijf van toepassing is.

Cursus PGS-15 Wil jij jezelf ontwikkelen en meer leren over het opslaan van gevaarlijke stoffen? Schrijf je dan in voor onze cursus PGS-15.

Op weg met gevaarlijke stoffen? Stel een veiligheidsadviseur aan

Elk bedrijf dat betrokken is bij het transportproces van gevaarlijke stoffen, vanaf het verzamelen tot en met het lossen, valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR, de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Deze bedrijven moeten een veiligheidsadviseur aanstellen, in- of extern. De veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat de werkzaamheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen op een zo veilige mogelijke manier verlopen. Dat is een controlerende, adviserende en rapporterende taak. Een veiligheidsadviseur beschikt over het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur

Brandbare vloeistoffen en gassen: ATEX-richtlijnen

Bedrijven en installaties die bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen en gassen produceren, opslaan of verwerken moeten zich aan ATEX-richtlijnen houden. Houtstof of meel leiden in bepaalde gevallen ook tot stofexplosies. Brandbare vloeistoffen en gassen die in contact komen met zuurstof of een ander oxidatiemiddel ontsteken, met brand of explosie tot gevolg. Om dat te voorkomen mogen een brandbare stof, zuurstof en een werkzame ontstekingsbron niet gelijktijdig binnen een ruimte of installatie aanwezig zijn. Voor de opslag van explosiegevaarlijke stoffen en het gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer gelden de regels van ATEX 114 en ATEX 153.

FAQ

Veel gestelde vragen over gevaarlijke stoffen

Staat jouw vraag over gevaarlijke stoffen hier niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.