Blogs

Het QHSE woordenboek

In mijn vorige blog vertelde ik, dat ik, maar ook vooral mijn omgeving, moeite had met alle afkortingen. Om het mijzelf en andere QHSE-nieuwelingen makkelijker te maken heb ik alle afkortingen verzameld. Is het bijvoorbeeld QHSE, QHSEE, SHEQ of QESH? In principe betekent het allemaal hetzelfde. Maar dat maakt het niet minder verwarrend voor een ‘leek’.

Inmiddels hoor ik al meer dan één jaar allemaal QHSE afkortingen op de werkvloer. Ben jij nog niet bekend met alle afkortingen? Lees snel verder.

De belangrijkste afkorting: QHSE

Als eerste beginnen we met de afkorting QHSE. Deze vier letters, wel of niet gehutseld door elkaar, betekenen: Quality, Health, Safety & Environment. Daarnaast komt het ook voor dat één van de vier letters wordt weggelaten, bijvoorbeeld HSE. Ook heb je de Nederlandse vertaling: KAM. Dit staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. En nu maken we het nog moeilijker, er bestaat sinds kort ook de afkorting QHSEE, waarbij de laatste ‘e’ voor  ‘Energy‘ staat.

In dit blog vind je bijna 150 QHSE afkortingen, zo kan jij ook meepraten bij het koffiezetapparaat met onze QHSE experts.

Milieu

 • AB: Activiteitenbesluit (let op: Het AIM is overgegaan in een vernieuwd Omgevingsloket binnen het DSO)
 • AR: Activiteitenregeling
 • ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, oftewel het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
 • AIM: Activiteitenbesluit Internet Module
 • AmvB: Algemene maatregel van Bestuur (vier varianten: Ob, Bal, Bkl, Bbl)
 • ATEX: ATmosphere EXplosible
 • Awb: Algemene wet bestuursrecht
 • AWZI: Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Bal: Besluit activiteiten leefomgeving
 • BAT: Best Available Techniques
 • BBT: Beste Beschikbare Technieken
 • Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen (vervangen door AmvB voor een externe veiligheidsinrichting)
 • BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
 • BMI: Brandmeldinstallatie
 • Bor: Besluit omgevingsrecht
 • BPA: Bisfenol A
 • BREF (zie BBT): BAT Reference documents
 • BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen (is vervangen, zie Seveso)
 • CV: Centrale Verwarming
 • CLP: Classification, Labeling and Packaging
 • DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • GHS: Globally Harmonised System
 • IBC: Intermediaire bulkcontainer
 • IPPC: Integrated Prevention Pollution and Control (vervangen door de RIE, zie hieronder)
 • INEV’s: Niveaus voor Ernstige Verontreiniging
 • IWZI’s: industriële afvalzuiveringsinstallaties
 • MAR: Milieuaspectenregister
 • m.e.r.: Milieueffectrapportage
 • MRA: Milieurisicoanalyse
 • MSDS (zie ‘VIB’): Material Safety Data Sheet, ook wel SDS
 • MTR: Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
 • NOx en NH3: stikstofoxiden en ammoniak (de stikstofverbindingen die kunnen leiden tot stikstofdepositie)
 • NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB is vervallen met de Omgevingswet, nu in BBT-document via het Bal)
 • OBM: Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
 • OD: Omgevingsdienst
 • OLO: Omgevingsloket online (let op: Het OLO is vernieuwd binnen het DSO)
 • PAS: Programma Aanpak Stikstof
 • PFAS: Poly- en perfluorakylstoffen
 • PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • PBZO: Preventiebeleid zware ongevallen
 • PRTR: Pollutant Release and Transfer Register
 • QRA: Quantitative Risk Assessment
 • REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen
 • Revi: Regeling externe veiligheid inrichtingen
 • RIE: Richtlijn industriële emissies
 • RUD: Regionale Uitvoeringsdienst
 • RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • RWS: Rijkswaterstaat
 • RWZI: Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • SDS: Safety Data Sheet
 • SVT: Stand der veiligheidstechniek
 • TCL: Toelaatbare Concentratie Lucht
 • VG: Verpakkingsgroep
 • VIHB: Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar, Bemiddelaar
 • VIB: veiligheidsinformatieblad
 • VOS: Vluchtige Organische Stoffen
 • VR: Veiligheidsrapport
 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WBDBO: Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag
 • Wm: Wet milieubeheer
 • Wnb: Wet natuurbescherming
 • ZZS: Zeer Zorgwekkende Stof

Energie & transitie

 • BENG: Bijna Energieneutrale Gebouwen (wettelijke eis)
 • EED: Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Directive)
 • CCS: Carbon Capture and Storage (CO2-afvang en –opslag)
 • EPBD (III): Energy Performance of Buildings Directive
 • ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie
 • LED: Light Emitting Diode
 • SDE+: Stimulering Duurzame Energie (subsidie)
 • TVT: Terugverdientijd

Arbo

 • AI: Arbo Informatieblad(en)
 • AI: Arbeidsinspectie
 • ATEX: ATmosphères EXplosibles
 • Arbo (met hoofdletter in zin): Arbeidsomstandighedenwet, –regeling, en –besluit
 • arbo (zonder hoofdletter in zin): Arbeidsomstandigheden
 • ARIE: Aanvullende Risico-inventarisatie en – evaluatie
 • BHV: Bedrijfshulpverlening
 • BMI: Brandmeldinstallatie
 • BRMO: Bijzonder resistente micro-organismen
 • BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen
 • CE(-markering): Conformité Européenne
 • CMR-stoffen: carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen
 • EVD: Explosieveiligheidsdocument
 • GHS: Globally Harmonised System
 • Ggo: Genetisch gemodificeerde organismen
 • IBC: Intermediaire bulkcontainer
 • IR: Infrarood
 • ISZW: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sinds 2022 gewijzigd naar NLA)
 • (N)LTI: (No) Lost Time Incident (incident met verzuim)
 • NLA: Nederlandse Arbeidsinspectie
 • NTA: Nederlandse Technische Afspraak. Document ontwikkeld door NEN met een status die lager is dan de NEN-norm.
 • LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse
 • MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • MSDS (zie ‘VIB’): Material Safety Data Sheet
 • NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health (Arbeidsinspectie VS)
 • OR: Ondernemingsraad
 • PAGO (zie ‘PMO’): Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
 • PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • PMO: Preventief medisch onderzoek
 • PSA: Psychosociale arbeidsbelasting
 • PvA: plan van aanpak
 • REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen
 • RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie
 • RSI: Repetitive Strain Injury
 • STOP-strategie: (oftwel arbeidshygiënsche strategie) subsitutie/bronaanpak, technologische maatregelen, organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • TRA: TaakRisico analyse
 • UV: Ultraviolet
 • VIB: veiligheidsinformatieblad
 • V&G: Veiligheid en Gezondheid
 • VGM: Veiligheid, Gezondheid en Milieu
 • VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
  • … VOL: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
  • … VCU: Veiligheid Checklist Uitzendbureaus
 • VOP: Voldoende onderricht persoon
 • VOS: vluchtige organische stoffen
 • VP: Vakbekwaam persoon
 • VR: veiligheidsrapport is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid.
 • ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen
 • WI: Werkinstructie
 • WIK: Werkinstructiekaart
 • WPI: Werkplekinspectie

Managementsystemen

 • AI: Interne Audit
 • ANSI: American National Standards Institute
 • CEN: Comité Européen de Normalisation
 • HLS : High Level Structure
 • HS: Harmonized Structure
 • IEC: International Electrotechnical Commission
 • ISO: International Organization for Standardization
 • MR: Management Review
 • NC: Non Conformity
 • NBN: Bureau voor Normalisatie
 • NEN: Nederlands Normalisatie-instituut
 • OFI: Opportunity For Improvement
 • PDCA: Plan, Do, Check, Act
 • RVA: Raad van Accreditatie
 • SCCM: Stichting Coördinatie Certificering Milieumanagementsystemen
 • SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threats
 • VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
 • 9k: ISO 9001
 • 14k: ISO 14001
 • 45k: ISO 45001
Lees verder

Ook interessant