Blogs

Het QHSE woordenboek

In mijn vorige blog vertelde ik, dat ik, maar ook vooral mijn omgeving, moeite had met alle afkortingen. Om het mijzelf en andere QHSE-nieuwelingen makkelijker te maken heb ik alle afkortingen verzameld. Is het bijvoorbeeld QHSE, QHSEE, SHEQ of QESH? In principe betekent het allemaal hetzelfde. Maar dat maakt het niet minder verwarrend voor een ‘leek’.

Inmiddels hoor ik al meer dan één jaar allemaal QHSE afkortingen op de werkvloer. Ben jij nog niet bekend met alle afkortingen? Lees snel verder in ons samengestelde QHSE woordenboek.

De belangrijkste afkorting: QHSE

Als eerste beginnen we met de afkorting QHSE. Deze vier letters, wel of niet gehutseld door elkaar, betekenen: Quality, Health, Safety & Environment. Daarnaast komt het ook voor dat één van de vier letters wordt weggelaten, bijvoorbeeld HSE. Ook heb je de Nederlandse vertaling: KAM. Dit staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. En nu maken we het nog moeilijker, er bestaat sinds kort ook de afkorting QHSEE, waarbij de laatste ‘e’ voor  ‘Energy‘ staat.

In dit blog vind je bijna 150 QHSE afkortingen en begrippen, zo kan jij ook meepraten bij het koffiezetapparaat met onze QHSE experts.

Milieu

 • AB: Activiteitenbesluit (het oude AB is overgegaan in het Bal)
 • AR: Activiteitenregeling (het oude AR is overgegaan in het Bal)
 • ABM: Algemene beoordelingsmethodiek
 • ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, oftewel het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
 • AIM: Activiteitenbesluit Internet Module (let op: Het AIM is overgegaan in een vernieuwd Omgevingsloket binnen het DSO)
 • AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur (vier varianten: Ob, Bal, Bkl, Bbl)
 • ATEX: ATmosphere EXplosible
 • Awb: Algemene wet bestuursrecht
 • AWZI: Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Bal: Besluit activiteiten leefomgeving
 • BAT: Best Available Techniques
 • Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving
 • BBT: Beste Beschikbare Technieken
 • Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen (vervangen door AmvB voor een externe veiligheidsinrichting)
 • BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
 • BMI: Brandmeldinstallatie
 • Bor: Besluit omgevingsrecht (het oude Bor is overgegaan in het Bal)
 • BPA: Bisfenol A
 • BREF (zie BBT): BAT Reference documents
 • Bruidsschat: de regels die het Rijk automatisch toevoegt aan elke omgevingsplan en waterschapsverordening, waren van toepassing alleen tijdens de invoeringsperiode van de Omgevingswet
 • BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen (is vervangen, zie Seveso)
 • CV: Centrale Verwarming
 • CLP: Classification, Labeling and Packaging
 • DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet (bestaande uit lokale systemen en landelijke voorzieningen en ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet)
 • ETS: Emission Trading System (Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten)
 • GHS: Globally Harmonised System
 • IBC: Intermediaire bulkcontainer
 • IPPC-installatie: Integrated Prevention Pollution and Control (grotere industriele bedrijven die vallen onder Richtlijn industriële emissie, vervangen door de RIE, zie hieronder)
 • INEV’s: Niveaus voor Ernstige Verontreiniging
 • IWZI’s: industriële afvalzuiveringsinstallaties
 • MAR: Milieuaspectenregister
 • m.e.r.: Milieueffectrapportage
 • MRA: Milieurisicoanalyse
 • MSDS (zie ‘VIB’): Material Safety Data Sheet, ook wel SDS
 • MTR: Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
 • Natura 2000-gebied: gebieden die vallen onder de Wet Natuurbescherming
 • Natura 2000-activiteit: een activiteit die significante gevolgen kan hebben voor Nature 2000-gebied
 • NOx en NH3: stikstofoxiden en ammoniak (de stikstofverbindingen die kunnen leiden tot stikstofdepositie)
 • NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB is vervallen met de Omgevingswet, nu in BBT-document via het Bal)
 • OBM: Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
 • OD: Omgevingsdienst
 • OLO: Omgevingsloket online (let op: Het OLO is vernieuwd binnen het DSO)
 • PAS: Programma Aanpak Stikstof
 • PFAS: Poly- en perfluorakylstoffen
 • PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • PBZO: Preventiebeleid zware ongevallen
 • PRTR: Pollutant Release and Transfer Register
 • QRA: Quantitative Risk Assessment
 • REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen
 • Revi: Regeling externe veiligheid inrichtingen
 • RIE: Richtlijn industriële emissies
 • ROR: Richtlijn overstromingsrisico’s
 • RUD: Regionale Uitvoeringsdienst
 • RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • RWS: Rijkswaterstaat
 • RWZI: Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Seveso: is de Europese naam voor de Nederlandse Brzo bedrijven, vernoemd naar Noord-Italiaanse stadje Seveso waar in 1976 een chemische ramp plaatsvond.
 • SDS: Safety Data Sheet
 • SVT: Stand der veiligheidstechniek
 • TCL: Toelaatbare Concentratie Lucht
 • VG: Verpakkingsgroep
 • VIHB: Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar, Bemiddelaar
 • VIB: veiligheidsinformatieblad
 • VTH: vergunningsverlening, toeslag en handhaving
 • VOS: Vluchtige Organische Stoffen
 • VR: Veiligheidsrapport
 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WBDBO: Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag
 • Wm: Wet milieubeheer
 • Wnb: Wet natuurbescherming
 • ZZS: Zeer Zorgwekkende Stof

Energie & transitie

 • BENG: Bijna Energieneutrale Gebouwen (wettelijke eis)
 • EED: Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Directive)
 • CCS: Carbon Capture and Storage (CO2-afvang en –opslag)
 • EPBD (III): Energy Performance of Buildings Directive
 • ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie
 • LED: Light Emitting Diode
 • SDE+: Stimulering Duurzame Energie (subsidie)
 • TVT: Terugverdientijd

Arbo

 • AI: Arbo Informatieblad(en)
 • AI: Arbeidsinspectie
 • ATEX: ATmosphères EXplosibles
 • Arbo (met hoofdletter in zin): Arbeidsomstandighedenwet, –regeling, en –besluit
 • arbo (zonder hoofdletter in zin): Arbeidsomstandigheden
 • ARIE: Aanvullende Risico-inventarisatie en – evaluatie
 • BHV: Bedrijfshulpverlening
 • BMI: Brandmeldinstallatie
 • BRMO: Bijzonder resistente micro-organismen
 • BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen
 • CE(-markering): Conformité Européenne
 • CMR-stoffen: carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen
 • EVD: Explosieveiligheidsdocument
 • GHS: Globally Harmonised System
 • Ggo: Genetisch gemodificeerde organismen
 • IBC: Intermediaire bulkcontainer
 • IR: Infrarood
 • ISZW: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sinds 2022 gewijzigd naar NLA)
 • (N)LTI: (No) Lost Time Incident (incident met verzuim)
 • NLA: Nederlandse Arbeidsinspectie
 • NTA: Nederlandse Technische Afspraak. Document ontwikkeld door NEN met een status die lager is dan de NEN-norm.
 • LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse
 • MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • MSDS (zie ‘VIB’): Material Safety Data Sheet
 • NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health (Arbeidsinspectie VS)
 • OR: Ondernemingsraad
 • PAGO (zie ‘PMO’): Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
 • PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • PMO: Preventief medisch onderzoek
 • POP-verordening: Europese verordening voor zeer slecht in het milieu afbrekende stoffen
 • PSA: Psychosociale arbeidsbelasting
 • PvA: plan van aanpak
 • REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen
 • RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie
 • RSI: Repetitive Strain Injury
 • STTR: Standaard toepasbare regels
 • STOP-strategie: (oftwel arbeidshygiënsche strategie) subsitutie/bronaanpak, technologische maatregelen, organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • TRA: TaakRisico analyse
 • UV: Ultraviolet
 • VIB: veiligheidsinformatieblad
 • V&G: Veiligheid en Gezondheid
 • VGM: Veiligheid, Gezondheid en Milieu
 • VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
  • … VOL: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
  • … VCU: Veiligheid Checklist Uitzendbureaus
 • VOP: Voldoende onderricht persoon
 • VOS: vluchtige organische stoffen
 • VP: Vakbekwaam persoon
 • VR: veiligheidsrapport is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid.
 • ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen
 • Wbdbo: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
 • WI: Werkinstructie
 • WIK: Werkinstructiekaart
 • WPI: Werkplekinspectie

Managementsystemen

 • AI: Interne Audit
 • ANSI: American National Standards Institute
 • CEN: Comité Européen de Normalisation
 • HLS : High Level Structure
 • HS: Harmonized Structure
 • IEC: International Electrotechnical Commission
 • ISO: International Organization for Standardization
 • MR: Management Review
 • NC: Non Conformity
 • NBN: Bureau voor Normalisatie
 • NEN: Nederlands Normalisatie-instituut
 • OFI: Opportunity For Improvement
 • PDCA: Plan, Do, Check, Act
 • RVA: Raad van Accreditatie
 • SCCM: Stichting Coördinatie Certificering Milieumanagementsystemen
 • SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threats
 • VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
 • 9k: ISO 9001
 • 14k: ISO 14001
 • 45k: ISO 45001
Lees verder

Ook interessant